Curriculum Vitae i list motywacyjny

Plik wordCurriculum Vitae (typ chronologiczny) - wzór
Plik pdfCurriculum Vitae (typ chronologiczny) - instrukcja
Plik wordCurriculum Vitae (typ funkcjonalny) - wzór
Plik wordList motywacyjny - wzór
Plik pdfList motywacyjny - instrukcja

Oświadczenia, wnioski

Plik wordOświadczenie o stanie majątkowym - do wypełnienia
Plik wordOświadczenie o nie pobieraniu renty - do wypełnienia
Plik wordOświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonywanie wypłaty wynagrodzenia za pracę w innej formie niż do rąk pracownika - do wypełnienia
Plik pdfOświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonywanie wypłaty wynagrodzenia za pracę w innej formie niż do rąk pracownika - instrukcja
Plik wordOświadczenie pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4 - wzór
Plik pdfOświadczenie pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4 - instrukcja
Plik wordOświadczenie pracownika wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 - wzór
Plik pdfOświadczenie pracownika wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 - instrukcja
Plik wordWniosek o indywidualny rozkład czasu pracy - wzór
Plik pdfWniosek o indywidualny rozkład czasu pracy - instrukcja
Plik wordWniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy - do wypełnienia
Plik pdfWniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy - instrukcja
Plik wordWniosek o zastosowanie wobec pracownika systemu pracy weekendowej - wzór
Plik wordWniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy - wzór
Plik pdfWniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy - instrukcja
Plik wordWniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych - wzór
Plik pdfWniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych - instrukcja
Plik wordWniosek o zwolnienie na poszukiwanie pracy - wzór
Plik wordWniosek o zwolnienie na opiekę nad dzieckiem - wzór
Plik wordOświadczenie dotyczące zachowania tajemnicy firmowej - do wypełnienia
Plik pdfOświadczenie dotyczące zachowania tajemnicy firmowej - instrukcja
Plik wordWniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7) - do wypełnienia
Plik pdfWniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7) - instrukcja
Plik wordOświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia - wzór
Plik pdfOświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia - instrukcja

Spory z pracodawcą

Plik wordSprzeciw od kary porządkowej - do wypełnienia
Plik pdfSprzeciw od kary porządkowej - instrukcja
Plik wordWniosek o sprostowanie świadectwa pracy - do wypełnienia
Plik pdfWniosek o sprostowanie świadectwa pracy - instrukcja
Plik wordPozew o sprostowanie świadectwa pracy - wzór
Plik wordPozew o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony - wzór
Plik pdfPozew o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony - instrukcja
Plik wordPozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia - wzór
Plik pdfPozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia - instrukcja
Plik wordPozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne - wzór
Plik pdfPozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne - instrukcja
Plik wordPozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia - wzór
Plik pdfPozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia - instrukcja
Plik wordPozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - wzór
Plik pdfPozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - instrukcja
Plik wordPozew o ustalenie istnienia stosunku pracy - wzór
Plik pdfPozew o ustalenie istnienia stosunku pracy - instrukcja
Plik wordPozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej - wzór
Plik pdfPozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej - instrukcja

Umowy z pracodawcą

Plik wordUmowa o dzieło - do wypełnienia
Plik wordUmowa o dzieło - wzór
Plik pdfUmowa o dzieło - instrukcja
Plik excelRachunek do umowy o dzieło - do wypełnienia
Plik wordUmowa zlecenia - do wypełnienia
Plik wordUmowa zlecenia - wzór
Plik pdfUmowa zlecenia - instrukcja
Plik excelRachunek do umowy zlecenia - do wypełnienia
Plik wordPotwierdzenie umowy o pracę zawartej w formie ustnej - do wypełnienia
Plik wordPrzedwstępna umowa o pracę - do wypełnienia
Plik wordPrzedwstępna umowa o pracę - wzór
Plik pdfPrzedwstępna umowa o pracę - instrukcja
Plik wordUmowa o pracę na czas określony - do wypełnienia
Plik wordUmowa o pracę na czas określony - wzór
Plik pdfUmowa o pracę na czas określony - instrukcja
Plik wordUmowa o pracę na czas nieokreślony - do wypełnienia
Plik wordUmowa o pracę na czas nieokreślony - wzór
Plik pdfUmowa o pracę na czas nieokreślony - instrukcja
Plik wordUmowa o pracę na okres próbny - do wypełnienia
Plik wordUmowa o pracę na okres próbny - wzór
Plik pdfUmowa o pracę na okres próbny - instrukcja
Plik wordUmowa o pracę na zastępstwo - do wypełnienia
Plik wordUmowa o pracę na zastępstwo - wzór
Plik pdfUmowa o pracę na zastępstwo - instrukcja
Plik wordUmowa o pracę zawarta na czas wykonania określonej pracy - do wypełnienia
Plik wordUmowa o pracę zawarta na czas wykonania określonej pracy - wzór
Plik pdfUmowa o pracę zawarta na czas wykonania określonej pracy - instrukcja
Plik wordUmowa o pracę nakładczą - do wypełnienia
Plik wordUmowa o pracę nakładczą - wzór
Plik pdfUmowa o pracę nakładczą - instrukcja
Plik wordUmowa o pracę sezonową - do wypełnienia
Plik wordUmowa o pracę sezonową - wzór
Plik wordUmowa o pracę tymczasową - do wypełnienia
Plik wordUmowa o pracę tymczasową - wzór
Plik pdfUmowa o pracę tymczasową - instrukcja
Plik wordUmowa o podnoszenie kwalifikacji w formach pozaszkolnych - do wypełnienia
Plik wordUmowa o podnoszenie kwalifikacji w formach pozaszkolnych - wzór
Plik pdfUmowa o podnoszenie kwalifikacji w formach pozaszkolnych - instrukcja
Plik wordUmowa o skierowanie na naukę w formach szkolnych - do wypełnienia
Plik wordUmowa o skierowanie na naukę w formach szkolnych - wzór
Plik pdfUmowa o skierowanie na naukę w formach szkolnych - instrukcja
Plik wordUmowa o współodpowiedzialności majątkowej za powierzone mienie - do wypełnienia
Plik wordUmowa o współodpowiedzialności majątkowej za powierzone mienie - wzór
Plik pdfUmowa o współodpowiedzialności majątkowej za powierzone mienie - instrukcja
Plik wordUmowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy - do wypełnienia
Plik wordUmowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy - wzór
Plik pdfUmowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy - instrukcja
Plik wordUmowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy - do wypełnienia
Plik wordUmowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy - wzór
Plik pdfUmowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy - instrukcja
Plik wordUmowa agencyjna - do wypełnienia
Plik wordUmowa agencyjna - wzór
Plik wordUmowa akwizycji - do wypełnienia
Plik wordUmowa akwizycji - wzór
Plik wordPracowniczy kontrakt menedżerski - do wypełnienia
Plik wordPracowniczy kontrakt menedżerski - wzór
Plik pdfPracowniczy kontrakt menedżerski - instrukcja

Urlopy

Plik wordWniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego - do wypełnienia
Plik pdfWniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego - instrukcja
Plik wordWniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego - do wypełnienia
Plik pdfWniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego - instrukcja
Plik wordWniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka - do wypełnienia
Plik wordWniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego - do wypełnienia
Plik wordWniosek o udzielenie urlopu wychowawczego - do wypełnienia
Plik pdfWniosek o udzielenie urlopu wychowawczego - instrukcja
Plik wordRezygnacja z urlopu wychowawczego - do wypełnienia
Plik pdfRezygnacja z urlopu wychowawczego - instrukcja
Plik wordWniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego - do wypełnienia
Plik pdfWniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego - instrukcja
Plik wordPrzesunięcie urlopu wypoczynkowego - do wypełnienia
Plik pdfPrzesunięcie urlopu wypoczynkowego - instrukcja
Plik wordWniosek o udzielnie urlopu okolicznościowego - do wypełnienia
Plik pdfWniosek o udzielnie urlopu okolicznościowego - instrukcja
Plik wordWniosek o zwrot kosztów związanych z odwołaniem z urlopu - do wypełnienia
Plik pdfWniosek o zwrot kosztów związanych z odwołaniem z urlopu - instrukcja

Wypowiedzenie umowy o pracę

Plik wordRozwiązanie umowy o pracę przez pracownika na mocy porozumienia stron - do wypełnienia
Plik pdfRozwiązanie umowy o pracę przez pracownika na mocy porozumienia stron - instrukcja
Plik wordRozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia z winy pracodawcy - wzór
Plik pdfRozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia z winy pracodawcy - instrukcja
Plik wordRozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia - do wypełnienia
Plik pdfRozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia - instrukcja
Plik wordPorozumienie stron w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia - do wypełnienia
Plik pdfPorozumienie stron w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia - instrukcja
Plik wordŚwiadectwo pracy - do wypełnienia
Plik pdfŚwiadectwo pracy - instrukcja