REGULAMIN

serwisu www.gazetaprawna.pl

(dalej: „Serwis”)

obowiązujący od dnia 25 maja 2018 roku

Rozdział I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Usługodawca

1. Usługodawcą jest INFOR Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Okopowa 58/72, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 307225, NIP 527 25 75 823, REGON 141442680, kapitał zakładowy 29 421 550 złotych.

2. W sprawach związanych z zamówieniem, w tym w przypadku problemów z logowaniem oraz w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, usługobiorca może się kontaktować z Działem Obsługi Klienta INFOR PL S.A. ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8. do 16. pod numerami telefonu 801 626 666, 22 761 31 27 lub pod adresem e-mail: bok@infor.pl (dalej: Biuro Obsługi Klienta).

§ 2

Serwis

1. Serwis jest zarejestrowany w Sądowym Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod nazwą „www.gazetaprawna.pl” i pod numerem: PR 14646. Redaktorem naczelnym Serwisu jest Krzysztof Jedlak. Redakcja Serwisu mieści się w siedzibie usługodawcy.

2. Serwis jest wydawany przez usługodawcę elektronicznie i umieszczony w domenie www.gazetaprawna.pl oraz jej subdomenach.

3. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:

a) usługa przeglądania, tj. możliwość przeglądania i odczytywania przez usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć,wideo, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego lub płatnego. Dostęp do zasobów odbywa się poprzez logicznie wyodrębnione strony WWW o jednoznacznie określonym adresie internetowym;

b) udostępnianie usługobiorcom e-booków;

c) udostępnianie usługobiorcom kalkulatorów, aktów prawnych, wzorów pism, formularzy i umów, itp.;

d) usługa newslettera, tj. wysyłanie listów elektronicznych z wybranymi treściami Serwisu pod adresem elektronicznym usługobiorcy,

e) usługa komentarza.

4. Aby otrzymywać newsletter, trzeba się na niego zapisać na formularzu i zaakceptować regulamin Serwisu. Użytkownik otrzyma link aktywacyjny pod podanym przez siebie adresem e-mail. W newsletterze mogą być zamieszczone banery reklamowe produktów Spółek Grupy INFOR lub osób trzecich. Użytkownik może w każdym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera.

§ 3

Zakres zastosowania

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi regulamin świadczenia usług elektronicznych w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.

2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, zastosowanie znajdują także:

a) regulaminy akcji promocyjnych, jeżeli dostęp udzielany jest na zasadach promocyjnych;

b) regulaminy regulujące zasady dystrybucji dostępu do Serwisu przez podmioty inne niż usługodawca, jeżeli dostęp przyznawany jest przez te podmioty (np. regulamin sklepu internetowego www.sklep.infor.pl);

c) Regulamin Pojedynczej Transakcji Płatniczej PayU, realizowanej na rzecz Klienta przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jeżeli dochodzi do Płatności PayU.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest:

a) urządzenie mające dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,

b) aktywne konto poczty elektronicznej (email).

§ 5

Dostęp

1. Dostęp do niektórych usług lub niektórych części usług Serwisu może być uzależniony od:

a) zamówienia usługi (odpłatnej lub nieodpłatnej),

b) zaakceptowania Regulaminu,

c) wyrażenia zgód na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Spółek Grupy INFOR , na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez spółki Grupy INFOR na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od podmiotów współpracujących ze Spółkami Grupy INFOR, na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez podmioty współpracujące ze Spółkami Grupy INFOR, na udostępnianie danych osobowych innym podmiotom, na profilowanie (utworzenie profilu), w tym na przechowywanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym informacji, tzw. cookies, i uzyskiwania dostępu do niej, w celu lepszego dopasowania usług i działań marketingowych.

d) skorzystania z Kodu Promocyjnego,

d) zalogowania.

2. Zamówienie usługi odbywa się poprzez formularz zamówienia lub poprzez telesprzedaż, zgodnie z Regulaminem. W przypadku zamówienia usługi przez sklep internetowy, do zamówienia stosuje się postanowienia regulaminu tego sklepu.

3. Czas dostępu do usługi wymagającej zalogowania liczony jest od chwili:

a) przesłania loginu i hasła przez Biuro Obsługi Klienta pod adresem e-mail Klienta,

b) w przypadku Płatności PayU - od wysłania Klientowi spersonalizowanego linku umożliwiającego dostęp do zakupionych treści.

4. Usługodawca ma prawo odmówić uruchomienia usługi, jeśli dane przesłane przez usługobiorcę są niepoprawne lub niezupełne.

Rozdział II

ZAMÓWIENIE

§ 6

Formularz zamówienia

1. Złożenie zamówienia usługi w Serwisie odbywa się poprzez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego usługodawcy, na formularzu zamówienia, danych niezbędnych do zindywidualizowania usługobiorcy, w tym przez podanie adresu e-mail Klienta, stanowiącego odtąd jego login.

2. Złożenie zamówienia jest możliwe po złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu.

3. Przy akcjach promocyjnych Klient ma możliwość, przed złożeniem zamówienia, wprowadzenia Kodu Promocyjnego lub Kodu Rabatowego (zob. § 9)

4. Zamawiając dostęp do usługi, Klient może zażądać rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia (zob. § 11). W przypadku niezłożenia takiego żądania usługodawca jest uprawniony do wstrzymania dostępu do czasu upływu ww. terminu.

5. Proces zamówienia kończy się wciśnięciem klawisza „ZAMAWIAM” (dla usług bezpłatnych wymagających zalogowania) lub „ZAMAWIAM I PŁACĘ” (dla usług odpłatnych wymagających zalogowania).

6. Po złożeniu zamówienia, usługobiorca otrzymuje pod adresem email potwierdzenie zawarcia umowy.

7. Z zastrzeżeniem ust. 8, jeżeli hasło nie zostało zdefiniowane przez Klienta na formularzu zamówienia, jest ono mu przesyłane razem z potwierdzeniem zawarcia umowy. Zalogowanie Klienta w Serwisie odbywa się poprzez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego usługodawcy jego loginu oraz hasła.

8. W przypadku sprzedaży z wykorzystaniem Płatności PayU, po złożeniu zamówienia Klient jest przekierowywany do platformy umożliwiającej Płatność PayU zgodnie z Regulaminem Pojedynczej Transakcji Płatniczej PayU. Po dokonanej płatności Klient jest przekierowywany na stronę internetową zawierającą treść, do której wykupił dostęp. Jednocześnie otrzymuje pod podanym na formularzu zamówienia adresem e-mail potwierdzenie zawarcia umowy wraz ze spersonalizowanym linkiem, umożliwiającym późniejszy dostęp do treści (tj. po opuszczeniu strony serwisu).

9. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu, hasła, Kodu Promocyjnego, Kodu Rabatowego i Kodu Dostępu przed dostępem osób nieuprawnionych.

10. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, przyjmuje się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy pod adresem e-mail podanym przez Usługobiorcę w formularzu zamówienia zostały skutecznie doręczone.

§ 7

Telesprzedaż

1. Oświadczenia składane w trakcie rozmowy telefonicznej inicjującej telesprzedaż mają charakter zachęty do zawarcia umowy.

2. Po odbytej rozmowie, za zgodą Klienta, usługodawca wysyła do niego potwierdzenie treści proponowanej umowy (dalej: „Potwierdzenie”), zawierające:

a) informację o danym produkcie,

b) Regulamin,

c) formularz pozwalający na wypełnienie lub potwierdzenie danych potrzebnych do zawarcia umowy, a także na złożenie innych oświadczeń przewidzianych w Regulaminie.

3. Odesłanie potwierdzenia treści proponowanej umowy, wraz z prawidłowo uzupełnionym formularzem, dokonane w drodze elektronicznej w ciągu 48 godzin od jego wysłania do Klienta, będzie oznaczało zawarcie umowy, chyba że w tym czasie oferowany produkt stanie się niedostępny. W obydwu przypadkach Klient zostanie o tym zawiadomiony listem elektronicznym.

§ 8

Płatność

1. Z zastrzeżeniem ust. 2-3, Klient powinien dokonać zapłaty za usługę płatną w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Zapłata następuje na podstawie faktury wystawionej przez usługodawcę, przelewem na konto bankowe 97 1140 1010 0000 5239 4300 1012.

2. W przypadku płatności za pośrednictwem PayU („Płatność PayU”), płatność odbywa się w sposób określony Regulaminem Pojedynczej Transakcji Płatniczej PayU. Do dokonania zakupu niezbędna jest akceptacja ww. regulaminu. W zakresie tej płatności, usługodawcą Klienta jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000274399, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

3. W przypadku Płatności PayU, Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia.

4. W przypadku żądania otrzymania faktury VAT, wystarczająca będzie faktura elektroniczna.

§ 9

Promocje

1. Usługodawca może organizować akcje promocyjne, np. w postaci:

a) bezpłatnego czasowego dostępu do pełnej wersji Serwisu na warunkach określonych każdorazowo w ofercie promocyjnej;

b) zniżki na usługi płatne.

2. Skorzystanie z promocji odbywa się poprzez wpisanie na formularzu zamówienia otrzymanego Kodu Promocyjnego lub Kodu Rabatowego, w miejscu do tego przeznaczonym.

3. Usługodawca może oferować w promocji darmowe towary lub usługi (lub zniżki na nie) dla Klientów, którzy zawarli umowę o usługę płatną. Odstąpienie od umowy przez Klienta będzie oznaczało obowiązek zwrotu takiego towaru lub usługi.

4. Promocja może być ograniczona w czasie lub w ilości przyznanych dostępów. W przypadku ograniczenia co do ilości, rozstrzygające jest pierwszeństwo w złożeniu zamówienia.

5. Usługodawca przed upływem okresu bezpłatnego dostępu może zaproponować Klientowi płatny abonament uprawniający do korzystania z zasobów Serwisu lub inne formy dostępu do płatnych zasobów Serwisu.

Rozdział III

ROZWIĄZANIE, WYPOWIEDZENIE, ODSTĄPIENIE,

RĘKOJMIA I GWARANCJA

§ 10

Rozwiązanie i wypowiedzenie

1. Do rozwiązania umowy o usługę płatną może dojść za porozumieniem stron.

2. Usługobiorca, który złożył zamówienie usługi nieodpłatnej, może wypowiedzieć umowę o jej świadczenie w każdym czasie bez podania przyczyn. W tym celu należy wysłać e-mail z prośbą o wyrejestrowanie pod adresem e-mail: bok@infor.pl.

3. Na wyraźne żądanie usługobiorcy, usługodawca może dezaktywować jego unikalne hasło, jednak nie oznacza to rozwiązania umowy.

4. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania emaili przesyłanych w ramach usługi newslettera, wywołując link dezaktywujący umieszczony w każdej z wiadomości, bądź wysyłając e-mail z prośbą o wykreślenie z listy wysyłkowej.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do umów, w których usługobiorcą jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).

2. Usługobiorca może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

4. Konsument może odstąpić od umowy, przesyłając Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może przy tym skorzystać ze wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie należy wysłać pod adresem email: bok@infor.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Dlatego wraz z odstąpieniem usługodawca winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup dostępu.

6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od usługobiorcy do chwili otrzymania z powrotem lub dostarczenia przez usługobiorcę dowodu odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej) rzeczy, o których mowa w § 9 ust. 3.

7. Jeżeli zamawiając dostęp do usługi, usługobiorca zażądał rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia, po odstąpieniu od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do tej chwili. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jednakże, jeżeli usługodawca wykonał w pełni usługę, prawo odstąpienia nie przysługuje.

8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył usługobiorca, chyba że usługobiorca wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

§ 12

Reklamacje

1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady tej odpowiedzialności, w tym: rodzaj przysługujących kupującemu roszczeń (usunięcie wady, wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) i czas, w jakim przysługują, wynikają z obowiązującego prawa, zob. zwłaszcza art. 556-576 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

2. W celu złożenia reklamacji Klient powinien przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną pod adresem Biura Obsługi Klienta oświadczenie zawierające rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Usługodawcy kontakt z Klientem (co najmniej imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny). W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej zalecamy dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem dowodu zakupu (np. faktura VAT) lub jego kopii.

3. Usługodawca może poprosić Klienta o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. Usługodawca jest zobowiązany ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego zgłoszenia.

4. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wszelkich uwag Klientów, związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

§ 13

Gwarancja

1. Serwis ze względu na swój charakter co do zasady nie podlega gwarancji. Jeżeli jednak w związku ze świadczeniem usługi została udzielona gwarancja, obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w związku z gwarancją określone są w odrębnym dokumencie gwarancyjnym doręczonym Klientowi.

2. Klient może, według swojego wyboru, zastosować się do procedury gwarancyjnej opisanej w dokumencie gwarancji lub zastosować się do procedury reklamacyjnej opisanej w § 12 Regulaminu.

Rozdział IV.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 14.

Dane osobowe

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, i INFOR PL S.A. z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa.

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a. prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych, w tym realizowanie konkursów przez spółki Grupy INFOR;

b. sprzedaż produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy INFOR;

c. cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;

d. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach;

e. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

f. archiwizacje.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie:

a. udzielona zgoda;

b. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

a. procesorom w związku ze zleconymi przez spółki Grupy INFOR działaniami realizowanymi w imieniu spółek;

b. spółkom Grupy INFOR i podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;

c. tym, którym dane zostały udostępnione na podstawie udzielonej zgody;

6. Dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:

a. działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);

b. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;

c. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).

7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od czasu, na jaki została udzielona zgoda do czasu jej wycofania.

8. Ponadto informujemy, że ma Pani/Pana prawo do:

a. żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych

b. sprostowania danych,

c. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

d. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,

f. przeniesienia Pani/Pana danych osobowych.

9. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystają z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od Spółek Grupy INFOR i podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Spółki Grupy INFOR mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Spółki Grupy INFOR korzystają z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowny - profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie, jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, które będą Państwo otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

12. Przez Spółki Grupy INFOR rozumiemy spółki powiązane kapitałowo z INFOR PL S.A., szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://holding.infor.pl/.

13. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe" lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę bok@infor.pl.

14. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia, po uprzednim kontakcie z Biurem Obsługi Klienta.

15. W przypadku Płatności PayU, administratorem danych osobowych jest równocześnie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000274399, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

§ 15

Zgody

  1. Niezależnie od postanowień paragrafu poprzedzającego, przy składaniu zamówienia Usługobiorca ma możliwość wyrażenia zgód na przetwarzanie swoich danych.
  2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jednakże może stanowić warunek świadczenia usługi nieodpłatnej.
  3. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać swoją zgodę przesyłając wiadomość na adres e-mail usługodawcy: bok@infor.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
  4. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.
  5. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od spółek z Grupy INFOR i podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

§ 16

Pliki cookies

1. W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z Serwisu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych), Serwis wykorzystuje pliki cookies.

2. Usługobiorca ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Rozdział V.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 17

Prawa autorskie

1. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:

a) dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w innym sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,

b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych w Serwisie, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy polityczne, gospodarcze i religijne),

c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

2. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy usługodawcy oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z usługodawcą - są udostępniane w Serwisie.

3. Jakiekolwiek inne niż określone z utworów i baz danych udostępnianych w Serwisie bez uprzedniej wyraźnej zgody usługodawcy udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw usługodawcy (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych na podstawie współpracy z usługodawcą są udostępniane w Serwisie) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

4. Zamieszczone na stronach internetowych Serwisu materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez INFOR Biznes sp. z o.o. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

§ 18

Zastrzeżenia

1. Serwis ma charakter informacyjny. Jego zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów poszczególnych publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy. Zawarte w Serwisie treści oraz sposób ich przekazania, bez względu na osobę autora publikacji, nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej, czynności doradztwa podatkowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte w Serwisie poglądy osobiste ekspertów, wyroki, interpretacje, porady, rozwiązania i innego rodzaju informacje nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa, a tym samym stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych. Wykorzystanie poglądów ekspertów, wyroków, interpretacji, porad, rozwiązań i innego rodzaju informacji odbywa się na wyłączną odpowiedzialność usługobiorcy.

2. Usługodawca nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością Serwisu bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.

3. W szczególności usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez usługobiorcę określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze treścią Serwisu.

4. Autorzy publikacji zamieszczonych w Serwisie nie ponoszą przed usługobiorcą żadnej odpowiedzialności. Ustępy 2 i 3 powyżej należy stosować odpowiednio.

5. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisach były zawsze aktualne, kompletne, prawdziwe, rzeczowe, rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Usługodawca oświadcza, że według jego najlepszej woli i wiedzy zawartość serwisów odpowiada tym właśnie cechom. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby pobieranie przez użytkownika plików z serwerów usługodawcy wiązało się z jak najmniejszym ryzykiem wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie korzystającego. Oświadczenie to nie wpływa w żadnej mierze na odpowiedzialność usługodawcy, która podlega ograniczeniom wyżej wymienionym.

6. Informujemy, że jedynym źródłem wzoru formularza podatkowego jest ustawa albo rozporządzenie. Aktywne druki podatkowe prezentowane na stronach serwisu są pomocniczym narzędziem służącym do rozliczania zobowiązań podatkowych i wykonywania obowiązków podatkowych przewidzianych przez prawo polskie. Aktywne formularze są efektem działań twórczych, które wymagają czynności dostosowawczych i sprawdzających. Reguły odpowiedzialności usługodawcy określone powyżej w ust. 1-6 stosowane odpowiednio dotyczą aktywnych formularzy.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczonej czasowo przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny WWW w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. O terminie i czasie trwania przerwy usługobiorca zostanie powiadomiony komunikatem zamieszczonym na stronie Serwisu.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach powszechnie stosowanych w Internecie.

§ 19

Komentarze

1. Usługa Komentarza polega na przechowywaniu przez usługodawcę komentarza w Serwisie, odnoszącego się do opublikowanego artykułu („Dodaj komentarz”) albo do komentarza innego usługobiorcy („Odpowiedz”) na serwerach oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie.

2. Wyświetlanie komentarza będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie tekstu, z którym dany komentarz jest powiązany.

3. Jeżeli komentarz stanowi utwór, w rozumieniu prawa autorskiego, Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony za lit. b powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.

4. Komentarze nie mogą zawierać:

a) wulgaryzmów,

b) treści obraźliwych,

c) reklam lub przekazów stanowiących reklamę ukrytą,

d) odesłań do innych stron internetowych,

e) treści naruszających prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich,

f) treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa,

g) treści w inny sposób niezgodnych z prawem.

Takie komentarze mogą być usuwane przez usługodawcę.

5. Usługobiorca zamieszcza komentarz wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści komentarzy zamieszczanych przez usługobiorców w Serwisie. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone przez Usługobiorcę są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, może poinformować Usługodawcę o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści, pocztą elektroniczną pod adresem: bok@infor.pl.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego komentarza części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Usługodawcy w chwili zamieszczania komentarza.

§ 20

Zmiana Regulaminu

1. Klient jest związany tą wersją Regulaminu, którą zaakceptował przy zawarciu umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W przypadku stosunku ciągłego, usługodawca ma prawo dokonywania zmian Regulaminu z następujących przyczyn:

a) zmiany danych adresowych, firmy bądź formy prawnej usługodawcy, a także zmiany danych Serwisu ujawnionych w rejestrze czasopism,

b) zmiany w zakresie funkcjonowania usług oferowanych w Serwisie,

c) zmiany sposobów płatności,

d) zmiany systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi Serwisu,

e) zmiany obowiązującego prawa,

- o ile powyższe okoliczności pozostają w związku z Regulaminem i stanowią ważną przyczynę do jego zmiany.

O zmianie regulaminu usługodawca powiadomi na stronach internetowych Serwisu.

3. Jeżeli strony są związane stosunkiem umownym o charakterze ciągłym (art. 3841ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny - tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), zmiana regulaminu wiąże usługodawcę, jeżeli:

a) usługobiorca, który podał adres elektroniczny w toku zamówienia lub rejestracji, zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu listem elektronicznym pod tym adresem,

b) usługobiorca nie wypowie umowy w ciągu dwóch tygodni od dnia powiadomienia.

4. Poprzednie wersje Regulaminu są publikowane na stronach Serwisu.

§ 21

Dodatkowe informacje

1. Klient nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

2. Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

3. Usługodawca nie zapewnia usług posprzedażnych.

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jednakże, usługodawca nie zapewnia możliwości skorzystania przez usługobiorców lub kupujących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

5. Usługodawca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

6. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba usługodawcy.

Załącznik: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: INFOR Biznes sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, bok@infor.pl

- Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy / umowy dostawy następujących rzeczy / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/ umowy o świadczenie następującej usługi

- Data zawarcia umowy/odbioru

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

Starsze wersje regulaminu