Jeżeli pracownik wyraża zgodę na konkretną kwotę potrącenia, to takie rozliczenie jest zgodne z prawem. Wydaje się jednak, że w opisanym przypadku pracownicy, składając ww. oświadczenia, nie znają konkretnych kwot, jakie zostaną im potrącone z pensji. Jeśli tak jest, to taki sposób rozliczeń nie jest zgodny z prawem, gdyż zgoda na potrącenia ma wówczas charakter blankietowy.
Zasady potrąceń są określone w kodeksie pracy (dalej: k.p.). Zgodnie z tą regulacją potrącenia związane z benefitami wymagają zgody pracownika, ponieważ są to inne należności niż wymienione w art. 87 k.p. Zgodnie natomiast z art. 91 par. 1 k.p. należności inne niż wymienione w art. 87 par. 1 i 7 k.p. mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Co ważne, w każdym przypadku zgoda na potrącenie musi być konkretna, a więc musi zostać udzielona w odniesieniu do określonej kwoty istniejącego już i wymagalnego zobowiązania. W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się przy tym, że wyrażenie przez pracownika, bez zachowania formy pisemnej, zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę innych należności niż wymienione w art. 87 par. 1 i 7 k.p. są nieważne (por. wyrok SN z 1 października 1998 r., sygn. akt I PKN 366/98).