Zgodnie z art. 15 ust. 1 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: u.o.p.d.k.) dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Odwołanie dyrektora następuje w tym samym trybie. Natomiast, jak zwraca uwagę Ministerstwo Kultury, zgodnie z u.o.p.d.k. organizatorami są – obok ministrów i kierowników urzędów centralnych (art. 8) – jednostki samorządu terytorialnego (art. 9). „W przypadku JST jako organizatorów, którzy jednocześnie są odrębnymi osobami prawnymi, poszczególne kompetencje organizatora winny być wykonywane przez organy danej jednostki (gminy, powiatu, województwa) zgodnie z zasadami jej funkcjonowania i zadaniami jej organów określonymi w odpowiedniej ustawie ustrojowej (tj. ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa)”. Przy czym należy podkreślić, że poza kompetencją do powołania i odwołania dyrektora instytucji kultury, organizator, którego organem wykonawczym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, nie jest on władny do wykonywania wobec dyrektora innych uprawnień pracodawcy, w tym np. decydowania o udzieleniu urlopu wypoczynkowego. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba (art. 31 k.p.). Przy czym domem kultury zarządza dyrektor. Nie może on jednak sam sobie udzielać urlopu, gdyż byłoby to niezgodne z zasadą niewykonywania czynności prawnych wobec siebie. W tej sytuacji do wykonywania czynności bieżących z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora instytucji kultury może zostać wyznaczona inna osoba, np. inny pracownik zarządzający danej instytucji kultury, np. zastępca dyrektora lub główny księgowy (wyrok Sądu Najwyższego z z 18 października 2011 r., sygn. akt III PK 19/11) .
Podsumowanie: Ponieważ dyrektor miejskiego ośrodka kultury nie ma nad sobą bezpośredniego przełożonego, czynności z zakresu prawa pracy, w tym dotyczące udzielenia urlopu, wykonuje wobec niego inna wyznaczona osoba. Najczęściej będzie to zastępca dyrektora. ©℗