Korekt wpłat do PPK pracodawca powinien dokonywać, opierając się na zasadzie bilansowania. Oznacza to, że w przypadku dokonania wpłat do PPK obliczonych od zaniżonej lub zawyżonej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy w następnym miesiącu obliczyć te wpłaty od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiednio podwyższonej o kwotę tej niedopłaty lub zaniżonej o kwotę nadpłaty.

W sytuacji dokonywania korekt wynagrodzenia nadpłaconego w związku z dostarczeniem zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA po terminie wypłaty wynagrodzenia podmiot zatrudniający, który naliczył, pobrał, a następnie dokonał wpłaty do PPK naliczonej od nadpłaconego wynagrodzenia, powinien w miesiącu, w którym rozliczył korektę wynagrodzenia za ten miesiąc, obliczyć i dokonać wpłaty do PPK od wynagrodzenia odpowiednio obniżonego o kwotę tej nadpłaty.

W sytuacji opisanej w pytaniu pracownik, który otrzymuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6000 zł, był niezdolny do pracy od 26 września do 31 października 2019 r. Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA dostarczył pracodawcy w październiku, już po naliczeniu i wypłacie wynagrodzenia za wrzesień. Wobec powyższego pracodawca nie dokonał z wynagrodzenia za wrzesień odliczenia za pięć dni niezdolności do pracy. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za wrzesień naliczył od podstawy wymiaru składek w wysokości 6000 zł, zamiast 5000 zł (6000 zł : 30 dni x 5 dni niezdolności do pracy = 1000 zł) i od takiej podstawy naliczył też wpłaty do PPK. Pracodawca nie miał możliwości dokonania odliczenia nadpłaty wynagrodzenia w październiku i tym samym nie skorygował wpłaty do PPK. Korekta ta była możliwa dopiero w listopadzie, tj. po powrocie pracownika do pracy. Wtedy wpłatę do PPK pracodawca naliczył od 5000 zł, zamiast od 6000 zł (od wynagrodzenia zasadniczego za listopad w wysokości 6000 zł odjęto kwotę nadpłaty za wrzesień w wysokości 1000 zł – patrz tabelka).

Jednocześnie wyjaśniamy, że jeżeli podmiot dokonał korekty podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale w związku z nieobecnością pracownika nie odliczył z wynagrodzenia kwoty nadpłaty, dokona korekty wpłat do PPK w tym miesiącu, w którym dokona stosownego odliczenia z wynagrodzenia uczestnika PPK. 

Data płatności wynagrodzenia

Podstawa PPK

Procent wpłaty podstawowej pracownika

wpłata podstawowa pracownika

Procent wpłaty podstawowej pracodawcy

Wpłata podstawowa pracodawcy

Doliczenie do przychodu

Zwiększenie zaliczki na podatek

28/10/2019

2

1,5

-1000

2

-20

1,5

-15

-15

-2,70

28/11/2019

5000

2

100

1,5

75

75

13,50