Przyznanie rzecznikowi finansowemu kompetencji do wszczynania spraw względem podmiotów rynku finansowego na rzecz klientów niebędących konsumentami oraz zaostrzenie kar finansowych za utrudnianie np. złożenia reklamacji – to najciekawsze elementy projektowanej nowelizacji ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym.

Wczoraj przyjęła ją Rada Ministrów. W głównej mierze projekt dotyczy zmian w strukturze Biura RF oraz Funduszu Edukacji Finansowej, którego środki są przeznaczane na podnoszenie kompetencji finansowych społeczeństwa.
W przygotowywanej regulacji zawarto propozycję zwiększenia wysokości kary pieniężnej ze 100 tys. zł na 1 mln zł, którą RF może nakładać na podmioty rynku finansowego naruszające ustawowe obowiązki. Przykładowo chodzi o niezamieszczanie w umowie zawartej z klientem informacji na temat procedury reklamacji, a także utrudnianie mu realizacji jego praw albo nieprzekazywanie żądanych przez RF dokumentów.
Zaproponowano również nakładanie kar na podmioty rynku finansowego niebędące stroną umowy, które naruszają obowiązek przekazania informacji o procedurze reklamacji. Sankcje miałyby też grozić za uchylanie się od obowiązku udziału w postępowaniu polubownym.
Informacje o wszystkich nałożonych przez RF karach miałyby być publikowane na jego stronie internetowej.
Rzecznik finansowy uzyskałby też kompetencje do wszczynania na rzecz klientów podmiotów rynku finansowego sporów już nie tylko w sprawach dotyczących konsumentów i stosowanych wobec nich nieuczciwych praktyk rynkowych, lecz także odpowiedzialności kontraktowej czy z tytułu czynów niedozwolonych. Poza tym RF działałby na rzecz szerokiego grona klientów (już nie tylko konsumentów, ale również inwestorów będących osobami fizycznymi).
Zgodnie z uzasadnieniem projektu zmiana ta umożliwiłaby skuteczne i pełne wykonywanie przez RF kompetencji procesowych. Naruszenia, jakie są powodem spraw sądowych, nie zawsze dotyczą bowiem nieuczciwych praktyk rynkowych i dotykają nie tylko konsumentów – za przykład podano poszkodowanych dochodzących roszczeń z umowy ubezpieczenia OC.
Modyfikacji uległaby również kwestia przystępowania RF do postępowań. Obecnie jest tak, że RF dołącza do nich za zgodą strony. Zgodnie z propozycją projektodawcy rzecznik mógłby „wziąć udział w każdym toczącym się postępowaniu cywilnym, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praw klientów podmiotów rynku finansowego”. Klienci nie zawsze występują bowiem po stronie powodowej. ©℗