Pracownik firmy, którą obsługuje moje biuro, dostarczył kartę powołania do terytorialnej służby wojskowej i zaświadczenie o wyznaczonych terminach szkoleń rotacyjnych. Czy na czas szkolenia pracownik ma składać wniosek o urlop wypoczynkowy czy urlop bezpłatny? Co jest podstawą wypłaty odprawy?

Podstawą do wypłaty odprawy w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia jest karta powołania do służby wojskowej. Zgodnie z art. 125 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: u.p.o.o.) pracownik powołany do zasadniczej służby wojskowej, okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby.
Podstawą do wypłaty odprawy jest karta powołania do służby wojskowej. Przy czym odprawę wypłaca się w ostatnim dniu pracy, przed rozpoczęciem służby wojskowej. Odprawa wypłacana w związku z powołaniem do wojska nie stanowi rekompensaty utraconego zarobku. Przysługuje ona pracownikowi niezależnie od tego, czy będzie on korzystał z urlopu bezpłatnego w trakcie realizacji obowiązku wynikającego z powołania. Zgodnie z art. 124 ust. 1 u.p.o.o. pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby. Zatem za każdym razem, gdy pracownik będzie powołany do ćwiczeń wojskowych lub służby wojskowej, pracodawca ma obowiązek udzielenia mu urlopu bezpłatnego.
W powyższym przypadku urlop bezpłatny przysługuje z mocy prawa. Pracownik nie musi składać wniosku o ten urlop.
Rada dla klienta biura: Pracodawca z mocy prawa udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych urlopu bezpłatnego. ©℗
Podstawa prawna
art. 124 ust. 1, art. 125 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 372; ost.zm. Dz.U. poz. 1728)