Burmistrz może oddelegować pracownicę do jednostki organizacyjne powiatu. Zgodnie z art. 3a ust. 1 specustawy o COVID-19 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wójt, burmistrz, prezydent miasta, w tym prezydent miasta na prawach powiatu, starosta oraz marszałek województwa może polecić:
1) pracownikowi podległego mu urzędu tymczasowe przeniesienie,
2) kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej tymczasowe przeniesienie pracownika tej jednostki
– do wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami, w innej jednostce, o której mowa w art. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej u.p.s.), w tej samej lub innej miejscowości, na czas określony do trzech miesięcy.
Przeniesienie ma na celu zapewnienie sprawnej realizacji zadań jednostki, do której przenoszony jest pracownik. Przy czym przeniesienie pracownika nie powoduje rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Z powyższego przepisu wynika zatem, że pracownica po oddelegowaniu wykonuje pracę u nowego pracodawcy przez czas oznaczony w przeniesieniu i ten nowy pracodawca (w przypadku wskazanym w pytaniu powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna) wykonuje wszelkie obowiązki pracodawcy, tj. udziela urlopu czy ewidencjonuje jej czas pracy itp.
Zgodnie z art. 3a specustawy o COVID-19 w okresie przeniesienia pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego. Przepis ten nie określa jednak szczegółów zasad wypłaty wynagrodzenia. Oddelegowanie to nie różni się znacznie od przeniesienia przewidzianego w art. 22 u.p.s. Zatem w tym zakresie można wziąć pod uwagę stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 12 czerwca 2013 r. (sygn. akt I PK 2/13) – zgodnie z nim przeniesienie pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym do pracy w innej jednostce samorządowej nie powoduje rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą dotychczasowym i nawiązania nowego stosunku pracy z jednostką, w której pracownik ma być zatrudniony. W ocenie SN w takim przypadku następuje zmiana pracodawcy w ramach tego samego stosunku pracy, który podlega jedynie modyfikacji, m.in. w zakresie podmiotu zatrudniającego. W konsekwencji to jednostka, do której została skierowana pracownica, powinna wypłacać jej wynagrodzenie.
Podsumowanie
Na podstawie specustawy o COVID-19 dopuszczalne jest oddelegowanie pracownika urzędu gminy do pracy w powiatowej jednostce organizacyjnej.
Podstawa prawna:
• art. 3a ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. 2020 r. poz. 2255)
• art. 2, art. 22 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).