Przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu umowy dzierżawy wobec gminy. Dzierżawa to typowy stosunek cywilnoprawny mający źródło w kodeksie cywilnym (dalej: k.c.). Dla przypomnienia, w art. 693 k.c. postanowiono, że przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.
Niewątpliwie posiadanie zadłużenia z umowy dzierżawy wiąże się z ryzykiem, że gmina będzie prowadzić postępowanie sądowe, a nawet egzekucyjne, w celu odzyskania wierzytelności. Może oczywiście prowadzić postępowanie egzekucyjne m.in. wobec nieruchomości, w tym nabytej przez przedsiębiorcę w drodze dziedziczenia. Jak podano w stanie faktycznym, przedsiębiorca uzyskał już od notariusza akt poświadczenia dziedziczenia. Zapewne więc dopełniono czynności i o tym fakcie został powiadomiony sąd rejonowy właściwy dla prowadzenia księgi wieczystej. Notariusz działa w tym zakresie na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Zgodnie z tą regulacją sądy, organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz notariusze sporządzający akty poświadczenia dziedziczenia zawiadamiają sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej o każdej zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta.