Inwestor zamierzający wznieść budynek, z którym związanych będzie więcej niż 10 miejsc postojowych, musi się przygotować na dodatkowe wydatki. Od 24 grudnia 2021 r. obowiązują dość rygorystyczne wymogi dotyczące konieczności uwzględniania infrastruktury ładowania w nowych obiektach.

Witold Chmarzyński, radca prawny, partner, kancelaria CCLaw
Mateusz Filipczyk, adwokat, kancelaria CCLaw

Przy tym nieco inne są wymogi dotyczące budynków niemieszkalnych, a nieco inne budynków mieszkalnych. Ponadto w przypadku tych drugich krąg zobowiązanych jest szerszy.

Budynki niemieszkalne

W odniesieniu do nowych budynków niemieszkalnych (np. galerii handlowych czy biurowców) nowe obowiązki związane z punktami ładowania zostały nałożone tylko na dużych przedsiębiorców, tj. tych, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki:

  • zatrudniali średniorocznie co najmniej 250 pracowników oraz
  • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych równy lub wyższy równowartości w złotych 50 mln euro, lub suma aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat była równa lub wyższa równowartości w złotych 43 milionów euro.

W przypadku budowy budynku niemieszkalnego, z którym związanych będzie co najmniej 11 miejsc postojowych (gdy stanowiska te znajdują się wewnątrz budynku lub przylegają do budynku), inwestor jest zobligowany tak zaprojektować i wybudować budynek, aby zapewnić zainstalowanie:

  • co najmniej jednego punktu ładowania oraz
  • kanałów na przewody i kable elektryczne umożliwiających zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania na pięć stanowisk postojowych (art. 12a ust. 1 ustawy o elektromobilności).

Ustawodawca w ramach ostatniej nowelizacji bardzo szeroko określił zatem powiązanie stanowisk postojowych z projektowanym budynkiem. Taki zabieg został przeprowadzony intencjonalnie, aby nie było wątpliwości co do obowiązku zainstalowania infrastruktury, w przypadku gdy parking zostanie umiejscowiony np. na innej działce budowlanej lub posadowiony jest na gruncie, który znajduje się w użytkowaniu wieczystym inwestora (a więc niebędącym jego własnością). Dlatego nie ma znaczenia, gdzie znajduje się parking (a więc czy jest umiejscowiony na zewnątrz, wewnątrz, w podziemiach lub na górze budynku).

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy: „Ograniczenie przepisu wyłącznie do bezpośredniego przylegania («stykania się» powierzchni parkingu ze ścianą budynku) w obecnych warunkach drastycznie ograniczyłoby liczbę przyszłych punktów ładowania - przykładowo, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy dotyczące lokalizacji parkingów, w przypadku jednoznacznego rozumienia pojęcia «przylega do budynku» (jako «stykający się» z budynkiem) w przypadku parkingu np. składającego się z 24 stanowisk postojowych, oddalonego o 10 m od budynku użyteczności publicznej (np. muzeum), ale zaprojektowanego na potrzeby tego budynku, wymóg dotyczący projektowania punktów ładowania pojazdów elektrycznych nie obowiązywałby - taka sytuacja nie jest pożądana.

Ponadto nie można wykluczyć, że wąskie rozumienie «fizycznego przylegania» otworzyłoby pole do nadużyć w postaci omijania wprowadzanego obowiązku. Ponadto, należy uwzględnić, że instalacja elektryczna nie zawsze będzie doprowadzana do parkingu z budynku, do którego parking «przylega», ale z miejsca wskazanego w warunkach przyłączenia”.

Zwolnienie dla małych i średnich przedsiębiorców będących właścicielami budynków niemieszkalnych od stosowania przy ich budowie powyższych wymogów zapisano w art. 12a ust. 6 ustawy o elektromobilności. Jak wytłumaczył ustawodawca w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności: „Wyłączenia w stosowaniu przepisów przez małych i średnich przedsiębiorców określono zgodnie z art. 8 ust 4 dyrektywy, zgodnie z którym państwa członkowskie mogą zdecydować o nieustanowieniu lub niestosowaniu wymagań dla budynków będących własnością małych i średnich przedsiębiorstw i zajmowanych przez takie przedsiębiorstwa”.

Budynki mieszkalne

Z kolei przy budowie budynku mieszkalnego, z którym jest związanych więcej niż 10 miejsc postojowych znajdujących się wewnątrz budynku lub przylegających do tego budynku, jest nieco inaczej. Obowiązek „wzbogacenia” projektu o wymaganą przepisami infrastrukturę ładowania dotyczy w ich przypadku każdego inwestora - od mikro do dużego przedsiębiorcy.

Natomiast - w przeciwieństwie do budynków niemieszkalnych - nie ma wymogu zapewnienia zainstalowania co najmniej jednego punktu ładowania. Jest jedynie nałożony obowiązek zainstalowania do każdego ze stanowisk postojowych kanałów na przewody i kable elektryczne, które umożliwią zainstalowanie na nim punktów ładowania. W konsekwencji w budynkach mieszkalnych nie będzie ogólnodostępnych stacji ładowania, a każdy z użytkowników miejsc postojowych będzie mógł zadecydować, czy instalować na swoim stanowisku stację ładowania czy nie.

Wydaje się też, że ustawodawca intencjonalnie użył sformułowania „stanowisko postojowe”, a nie miejsce postojowe. Stanowisko postojowe jest bowiem pojęciem węższym. Przy czym nie wynika to z ustawowej definicji, bo taka nie istnieje, a z ogólnych regulacji w tym zakresie, które można znaleźć w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tym samym w przypadku tzw. rodzinnych miejsc postojowych każde z tych miejsc niezależnie od siebie będzie mogło zostać podpięte do stacji ładowania.

W przypadku budynków mieszkalnych na obowiązek zapewnienia ww. infrastruktury nie będzie miał wpływu rodzaj powiązania budynku mieszkalnego z miejscem parkingowym/postojowym. Dlatego nie tylko stanowiska postojowe budowane w podziemiach budynku, lecz także te na zewnątrz będą musiały mieć zapewnioną odpowiednią infrastrukturę kanałową pozwalającą na podłączenie do niej stacji ładowania.

W efekcie powyższych zmian wnioski dotyczące pozwoleń na budowę budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego wyposażonego w co najmniej 11 miejsc postojowych składane po 23 grudnia 2021 r. powinny odpowiednio uwzględniać powyższe wymagania odnośnie do infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Brak w projekcie budowlanym wymaganej infrastruktury ładowania może skutkować wezwaniem do jego uzupełnienia, a w dalszej kolejności - do odmowy wydania pozwolenia na budowę.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: