Uczniowie zakończyli ostatni z egzaminów ósmoklasisty - sprawdzian z języka obcego nowożytnego. W przypadku większości z nich oznacza to zmierzenie się z językiem angielskim. Co warto wiedzieć o tym egzaminie?

Dzisiejszy egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego trwał 90 minut. Przystąpiło do niego około 226 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych. Wśród przystępujących do egzaminu ósmoklasisty jest około 11,6 tys. obywateli Ukrainy. Większość uczniów zdawała egzamin z języka angielskiego.

97,7 proc. uczniów zadeklarowało przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego (75,4 proc. spośród uczniów z Ukrainy). Drugim najczęściej wybieranym językiem na egzaminie ósmoklasisty jest język niemiecki. Do egzaminu z niemieckiego przystąpiło 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych przystąpiło łącznie 0,4 proc. ósmoklasistów.

Co warto wiedzieć o zadaniach, które pojawiły się na dzisiejszym egzaminie ósmoklasisty?

Zadania na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego

Na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego pojawiły się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, które ocenią znajomość słownictwa z określonej tematyki oraz rozumienie tekstu pisanego i ze słuchu. Na arkuszach egzaminacyjnych mogliśmy spodziewać się zadań, które sprawdzą na ile dobrze uczeń rozumie środki językowe i wypowiedzi. Zadania z arkuszy mają także sprawdzić umiejętność tworzenia wypowiedzi przez ucznia, reagowania na nie oraz ich przetwarzania.

Co ważne, jednym z zadań na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego mogło btć także napisanie krótkiej wypowiedzi. Wypowiedź ta będzie ona oceniana pod kątem treści, spójności i logiczności argumentacji, a także poprawności stosowanych środków językowych.

Egzamin ósmoklasisty. Arkusze z języka obcego nowożytnego

Jak wyglądają dzisiejsze zadania? Co pojawiło się na tegorocznych arkuszach egzaminacyjnych? Wiemy, że na egzaminie ósmoklasisty mogło pojawić się zadanie stworzenia wypowiedzi pisemnej w formie: e-maila, notatki, ogłoszenia, zaproszenia oraz wpisu na bloga. Jak jednak dokładnie wyglądały arkusze egzaminacyjne i dzisiejsze zadania z języka obcego nowożytnego dowiemy się o godzinie 13.00. Wtedy właśnie Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze. Chwilę później arkusze CKE znajdziecie także w naszym serwisie.

Zaraz po tym jak CKE opublikuje arkusze egzaminacyjne, do zadań z egzaminu ósmoklasisty przystąpi współpracująca z nami ekspertka, która przygotuje dla was propozycje odpowiedzi. Propozycje odpowiedzi będziemy publikować po 13.00.

Tekst z arkuszami CKE i propozycjami odpowiedzi znajdziecie tu: Egzamin ósmoklasisty 2024. Język angielski [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] >>

Egzamin ósmoklasisty 2024: Co jeszcze warto o nim wiedzieć?

 • Egzamin ósmoklasisty został wprowadzony w 2019 roku
 • Na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczniowie zdają język, którego uczą się w ramach obowiązkowego programu nauczania w szkole.
 • Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie można go nie zdać. Nie ma ustalonego minimalnego wyniku egzaminu.
 • Uczniowie, którzy z ważnych powodów nie będą w stanie przystąpić do egzaminu w terminie głównym, mogą napisać egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym.
 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. W tym roku dzieje się tak jednak już po raz ostatni.
 • Dla uczniów z Ukrainy wprowadzono pewne dodatkowe dostosowania, m.in. wydłużenie czasu na egzaminie z języka polskiego oraz tłumaczenie arkuszy egzaminacyjnych z matematyki i języka obcego.
 • Egzamin może zostać unieważniony przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia; wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego; zakłócania przez ucznia przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.
 • W przypadku unieważnienia egzaminu uczeń musi przystąpić do niego ponownie w dodatkowym terminie w czerwcu.

Dodatkowe terminy i wyniki egzaminu ósmoklasisty

Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty:

 • 10 czerwca (poniedziałek) - egzamin z języka polskiego,
 • 11 czerwca (wtorek) - egzamin z matematyki,
 • 12 czerwca (środa) - egzamin z języka obcego nowożytnego.

Przypominamy, że wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca 2024 roku.

Wynik egzaminu jest istotny ze względu na rekrutację do szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to bowiem właśnie punkty za egzamin ósmoklasisty. Drugą połowę stanowią punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia.