Przeciwdziałania prowadzącej do wykluczenia społecznego dyskryminacji m.in. ze względu na ubóstwo, niepełnosprawność, wiarę lub jej brak, orientację seksualną czy kolor skóry domagają się uczestnicy I sesji Parlamentu Dzieci i Młodzieży w podjętej w piątek uchwale.

Tegoroczny XXIV Sejm Dzieci i Młodzieży, który miał się odbyć jak co roku 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka, został przeniesiony na wrzesień, m.in. z uwagi na trwającą w Sejmie akcję protestacyjną osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów. W reakcji zorganizowano alternatywne posiedzenie pod zmienioną nazwą - Parlament Dzieci i Młodzieży - w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestnicy Parlamentu Dzieci i Młodzieży przyjęli uchwałę, w której domagają się przeciwdziałania dyskryminacji grup ze względu na: ubóstwo, niepełnosprawność, uzależnienia, niski poziom wykształcenia, nieodpowiednią opiekę rodziców lub opiekunów, wyznawaną wiarę lub jej brak, orientację seksualną, tożsamość płciową, odmienny kolor skóry, odmienne poglądy polityczne, choroby i zaburzenia psychiczne, oraz wiek. W uchwale napisano również o przeciwdziałaniu lekceważenia głosu i roli młodych w społeczeństwie.

W ocenie uczestników Parlamentu Dzieci i Młodzieży, ze względu na "brak zrozumienia sytuacji osób wykluczonych i dyskryminowanych ze strony społeczeństwa", należy m.in. promować sylwetki i działalność osób, które swoim postępowaniem niwelują zjawisko wyobcowania społecznego, a także organizować i brać udział w akcjach charytatywnych, których celem jest pomoc osobom wykluczonym i dyskryminowanym.

Do innych działań zaliczono także ustanowienie państwowego dnia "niwelowania podziałów społeczeństwa i jego poszczególnych grup społecznych". Nazwany przez uczestników parlamentu Dzień Jedności przypadałby na 28 maja - to wtedy została zawieszona akcja protestacyjna osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów w Sejmie.

Uczestnicy Parlamentu Dzieci i Młodzieży postulują także, aby organizacje pozarządowe wspierały finansowo i merytorycznie te działania, a także, by wychodziły z własnymi inicjatywami. Podkreślono również, aby organizacje pozarządowe angażowały młodzież do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego z obecnie działającymi na tym polu stowarzyszeniami i organizacjami. Równie istotne w tym zakresie, jak zaznaczono, jest funkcjonowanie młodzieżowych rad przy organach jednostek samorządu terytorialnego.

W dokumencie zaapelowano również do mediów ogólnopolskich i lokalnych, aby te "zwiększały świadomość społeczną na temat postaw demokratycznych i tolerancyjnych" oraz szerzyły ją wśród dzieci i młodzieży m.in. poprzez programy radiowe i telewizyjne, artykuły w prasie oraz kampanie społeczne.

W uchwale zwrócono również uwagę, że jednostki samorządu terytorialnego powinny wspierać i organizować szkolne oraz pozaszkolne zajęcia terapeutyczne, integracyjne, wycieczki, kampanie społeczne, których celem byłoby m.in. przeciwdziałanie, reagowanie i potępianie wszelkiego rodzaju aktów dyskryminacji i wykluczenia. Zaznaczono, by samorządy realizowały te zadania także przy użyciu np. mediów społecznościowych.

Także do przedszkoli, szkół oraz uczelni wyższych zaapelowano, by zostały zorganizowane warsztaty i szkolenia (także dla nauczycieli) na temat osób wykluczonych społecznie, oraz by zostały wypracowane mechanizmy ograniczające skalę zjawiska izolacji takich osób. Dodatkowym postulatem jest umożliwienie osobom dyskryminowanym i wykluczonym spotkań z psychologiem.

W jednym z punktów uchwały oceniono, że władze publiczne i przedstawiciele wszystkich ugrupowań politycznych "powinny być zobowiązane do rzetelnej debaty publicznej, stanowiącej fundament społeczeństwa obywatelskiego i oparty na zasadach merytoryczności argumentów i szacunku do wszystkich stron debaty".

Podkreślono również, że należy rozważyć powołanie przedstawiciela dzieci i młodzieży w Narodowej Radzie Rozwoju.

Podjęta przez Parlament Dzieci i Młodzieży uchwała, podobnie jak wcześniejsze uchwały podejmowane przez Sejm Dzieci i Młodzieży, jest aktem nienormatywnym, czyli nie będzie miała żadnej mocy prawnej.