Rada Ministrów podjęła decyzję o wysokości płacy minimalnej w 2025 roku oraz wskazała wysokość minimalnej stawki godzinowej. Najniższa krajowa w 2025 wzrośnie o 326 zł brutto.

Rząd proponuje, aby od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4626 zł. W przyszłym roku wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia wynosiłaby 30,20 zł. Rada Ministrów przedstawi propozycję Radzie Dialogu Społecznego.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Jak poinformowano w komunikacie, proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku, czyli 4626 zł, oznacza wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (4 300 zł), czyli o 7,6 proc. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych

Proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 roku, czyli 30,20 zł, oznacza wzrost o 2,10 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (28,10 zł), czyli o 7 proc.
Szacuje się, że liczba osób objętych podwyżką płacy minimalnej wyniesie ponad 3,1 mln osób.

Minimalne wynagrodzenie miało wzrosnąć według zapowiedzi resortu rodziny wyłącznie o wskaźnik inflacji. W rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Agnieszka Dziemianowicz-Bąk potwierdziła, że najniższa krajowa będzie jeszcze określona na starych zasadach. To oznacza, że w kolejnym roku możemy spodziewać się większej podwyżki, która odnosić się będzie do średniego wynagrodzenia za pracę.

Sytuacja na rynku pracy

Jak wskazano w komunikacie rządu, na koniec kwietnia 2024 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 791,1 tys. bezrobotnych, czyli o 3 proc. mniej niż w kwietniu 2023 roku. Stopa bezrobocia wyniosła 5,1 proc. i była niższa o 0,2 p.p.

"Wzrostowi zatrudnienia towarzyszy także wzrost wynagrodzeń. Według danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2024 roku wyniosło 8147 zł i było wyższe o 14,4 proc. w stosunku do I kw. 2023 roku. W I kw. 2024 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8077 zł i było wyższe o 12,5 proc. w stosunku do I kw. 2023 roku. Jednocześnie realny wzrost wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł aż 9,2 proc." - przypomina rząd.

Jak ustalana jest płaca minimalna?

Przypomnijmy: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złożyło Radzie Ministrów propozycję płacy minimalnej. Teraz jej wysokość została przekazana do Rady Dialogu Społecznego.

W RDS zasiadają przedstawiciele rządu, związki zawodowe i organizacje pracodawców. Rada musi do 15 lipca przedstawić Radzie Ministrów wspólną propozycję, co wymaga pogodzenia interesów pracowników i pracodawców. Przez ostatnie lata nie udało się osiągnąć porozumienia w tej kwestii.

Co wtedy? Wówczas rząd do 15 września sam ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia, ale nie może być ono niższe od pierwszej propozycji przyjętej przez Radę Ministrów.