Od wtorku obowiązują nowe zasady skracania urlopu macierzyńskiego, w sytuacji gdy matka – na mocy własnej decyzji – nie sprawuje opieki nad dzieckiem. W życie wchodzi bowiem art. 1 pkt 6 ustawy z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1268).
Zgodnie z tym przepisem w przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę lub jego umieszczenia (na podstawie orzeczenia sądu) w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym albo w zakładzie rehabilitacji leczniczej zatrudnionej nie przysługuje część urlopu macierzyńskiego przypadająca po dniu porzucenia podopiecznego albo umieszczenia go w pieczy zastępczej lub w jednej ze wspomnianych placówek.
Dotychczasowa regulacja w tym zakresie przewidywała, że matce nie przysługuje część macierzyńskiego, jeśli zrezygnowała z wychowywania dziecka i oddała je innej osobie w celu przysposobienia lub do domu małego dziecka. Przepis ten nie uwzględniał zatem bardzo istotnych zmian legislacyjnych, jakie w zakresie opieki nad małoletnimi zostały przyjęte w ostatnich latach. Chodzi przede wszystkim o uchwalenie ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.), która w kompleksowy sposób określa zasady czasowej opieki nad małoletnimi w sytuacji, gdy nie mogą jej sprawować rodzice.
Nowelizacja z 24 lipca 2015 r. nie zmienia natomiast dotychczasowego minimum urlopu macierzyńskiego, jaki przysługuje matce. Jeśli porzuci ona dziecko lub np. umieści je w pieczy zastępczej, jej płatna przerwa od pracy nie może wynosić mniej niż 8 tygodni (czyli nawet jeśli przestanie sprawować opiekę nad dzieckiem np. tydzień po porodzie, przez 7 tygodni przebywa jeszcze na urlopie macierzyńskim).
– Taka regulacja wynika z dbałości o zdrowie kobiety w okresie połogu. Wspomniane 8 tygodni mają umożliwić jej regenerację sił po okresie ciąży i porodu. To, że np. przez część tego okresu nie sprawuje ona opieki nad dzieckiem, nie ma w tym przypadku znaczenia – mówi Małgorzata Lorenc z firmy Lorenc – Doradztwo Kadrowe.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie