Obowiązująca od 1 września nowelizacja Karty nauczyciela skraca ścieżkę awansu zawodowego, wpływa na wysokość pensji nauczycieli, wprowadza nowy dodatek funkcyjny dla mentora oraz modyfikuje zasady wypłaty jednorazowego świadczenia na start.

Początkujący nauczyciele zarobią więcej

Jak powszechnie wiadomo, system wynagradzania nauczycieli opiera się na konstrukcji średniego wynagrodzenia pedagogów, które zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy – Karta nauczyciela (dalej: KN) składa się z:
  • wynagrodzenia zasadniczego;
  • dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy;
  • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
  • nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia, o którym mowa w art. 53a KN (tj. świadczenia na start), i dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5 KN (tj. dodatku wiejskiego).
W związku ze zmianą od 1 września 2022 r. KN, polegającą na zmniejszeniu liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli, ich średnie wynagrodzenie zostało przyporządkowane tylko trzem etapom rozwoju zawodowego, co ma na celu zapewnienie dodatkowego wzrostu liczby osób podejmujących pracę w zawodzie (art. 30 ust. 3 KN). [tabela 1]
Tabela 1. Średnie wynagrodzenie nauczycieli przed i po 1 września 2022 r.
Do 31 sierpnia 2022 r. Od 1 września 2022 r.
nauczyciel stażysta – 100 proc. nauczyciel początkujący – 120 proc.
nauczyciel kontraktowy – 111 proc.
nauczyciel mianowany – 144 proc. nauczyciel mianowany – 144 proc.
nauczyciel dyplomowany – 184 proc. nauczyciel dyplomowany – 184 proc.
– kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej
I tak wynagrodzenie nauczyciela w pierwszym roku pracy w szkole wzrosło ze 100 proc. do 120 proc. kwoty bazowej, a wynagrodzenie w drugim, trzecim i czwartym roku pracy w szkole (dla byłych nauczycieli kontraktowych) ze 111 proc. do 120 proc. kwoty bazowej. Ponadto skrócono okres, po przepracowaniu którego nauczyciel uzyska stopień nauczyciela mianowanego (z sześciu do czterech lat), a w efekcie przyspieszone jest kolejne przeszeregowanie płacowe. [przykład 1]
przykład 1
Szybsze przeszeregowanie
Nauczyciel, który po odbyciu przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy uzyska stopień nauczyciela mianowanego, w piątym i szóstym roku pracy będzie otrzymywał średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego (nie jak dotychczas nauczyciela kontraktowego). Jego średnie wynagrodzenie w tych latach pracy wzrośnie ze 111 proc. do 144 proc. kwoty bazowej.

nowa tabela minimalnych wynagrodzeń

W związku z tak dużymi zmianami w KN konieczne było uaktualnienie rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (dalej: rozporządzenie płacowe). Dostosowano w nim tabelę minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli do nowej struktury awansu zawodowego oraz podwyższono – od 1 września 2022 r. – minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego, tj. w pierwszych latach pracy w tym zawodzie. [tabela 2] [przykłady 2 i 3]
Tabela 2. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego od 1 września 2022 r.*
Poziom wykształcenia Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący) Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany
1. Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 3424 zł 3597 zł 4224 zł
2. Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie 3329 zł 3400 zł 3678
*Wskazane w tabeli kwoty powinny ulec zmianie od 1 stycznia 2023 r. w związku ze znacznym wzrostem płacy minimalnej z dotychczasowego 3010 zł do 3490 zł, który wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. To nie jest jedyna zmiana, bo od lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie ma wynieść 3600 zł.
przykład 2
Początek pracy w szkole
Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole od 1 września 2022 r., dla którego jest to pierwszy rok zatrudnienia, legitymujący się wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym, otrzyma wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3424 zł brutto. Ponieważ jest to jego pierwsze zatrudnienie, nie otrzyma on prawa do dodatku za wysługę lat, który przysługuje po trzech latach pracy. Może mieć za to przyznaną funkcję wychowawcy klasy i wówczas otrzyma dodatek w kwocie wynoszącej co najmniej 300 zł. Ponadto w ciągu 30 dni od dnia zatrudnienia powinien otrzymać jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł.
przykład 3
Ile zarobi na rękę nauczyciel początkujący
Nauczyciel początkujący legitymujący się wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3424 zł. Nie ma prawa do dodatku za wysługę lat, lecz otrzymuje dodatek z tytułu wychowawstwa klasy w kwocie 350 zł (zgodnie z regulaminem wynagradzania), czyli łącznie 3774 zł. Ma on podstawowe koszty uzyskania przychodów, złożył do pracodawcy PIT-2 i znajduje się w pierwszym przedziale skali podatkowej.
Lista płac nauczyciela początkującego otrzymującego dodatek dla wychowawcy klasy
1 Wynagrodzenie zasadnicze 3424,00 zł
2 Dodatek dla wychowawcy 350,00 zł
3 Łącznie (1+2) 3774,00 zł
4 Składka emerytalna (9,76 proc. x poz. 3) 368,34 zł
5 Składka rentowa (1,50 proc. x poz. 3) 56,61 zł
6 Składka chorobowa (2,45 proc. x poz. 3) 92,46 zł
7 Razem składki ZUS (poz. 4 + poz. 5 + poz.6) 517,41 zł
8 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (poz. 3 - poz. 7) 3256,59 zł
9 Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc. x poz. 8) 293,09 zł
10 Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
11 Podstawa obliczenia zaliczki (poz. 3 - poz. 7 - poz. 10, po zaokrągleniu do pełnych zł) 3007,00 zł
12 Kwota zmniejszająca podatek 300,00 zł
13 Zaliczka na podatek (12 proc. x poz. 11 - poz. 12): 60,84 zł
14 Zaliczka do urzędu skarbowego (po zaokrągleniu do pełnych złotych) 61,00 zł
15 Do wypłaty (poz. 3 - poz. 7 - poz. 9 - poz. 14) 2902,50 zł
Gdyby nauczycielowi początkującemu nie zostało przyznane wychowawstwo klasy, wtedy przy takich samych parametrach podatkowych zarobi on na rękę mniej o 238,84 zł (2902,50 zł – 2663,66 zł).
Lista płac nauczyciela początkującego otrzymującego wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze
1 Wynagrodzenie zasadnicze 3424,00 zł
2 Składka emerytalna (9,76 proc. x poz. 1) 334,18 zł
3 Składka rentowa (1,50 proc. x poz. 1) 51,36 zł
4 Składka chorobowa (2,45 proc. x poz. 1) 83,89 zł
5 Razem składki ZUS (poz. 1 + poz. 3 + poz. 4) 469,43 zł
6 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (poz. 1 - poz. 5) 2954,57 zł
7 Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc. x poz. 6) 265,91 zł
8 Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
9 Podstawa obliczenia zaliczki (poz. 1 - poz. 5 - poz. 8, po zaokrągleniu do pełnych zł) 2705,00 zł
10 Kwota zmniejszająca podatek 300,00 zł
11 Zaliczka na podatek (12 proc. x poz. 9 - poz. 10): 24,60 zł
12 Zaliczka do urzędu skarbowego (po zaokrągleniu do pełnych złotych) 25,00 zł
13 Do wypłaty (poz. 1 - poz. 5 - poz. 7 - poz. 12) 2663,66 zł
Należy zauważyć, że środki na sfinansowanie podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole od 1 września do 31 grudnia 2022 r. zostały uwzględnione w rezerwie celowej budżetu państwa na 2022 r. Podział środków dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie skutków dla etatów, uwzględnianych w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, odbędzie się w ramach podziału dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Nowy dodatek dla mentora i stary dla opiekuna stażu

Od 1 września br. nauczyciel w okresie przygotowania do zawodu otrzymuje wsparcie mentora przydzielonego przez dyrektora szkoły spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. W związku z tym, zgodnie z rozporządzeniem płacowym, od 1 września 2022 r. miejsce dotychczasowego dodatku dla opiekuna stażu zastąpił dodatek funkcyjny dla mentora. Wartość dodatku dla mentora nie jest ustalona ustawowo, podobnie jak wartość dodatku dla opiekuna stażu. Organ prowadzący, będący jednostką samorządu terytorialnego, powinien w możliwie najszybszym terminie ustalić jego wartość w regulaminie wynagradzania stanowiącym załącznik do uchwały. Nauczyciele, którzy pełnią funkcję mentora, są bowiem uprawnieni do dodatku funkcyjnego z tego tytułu, począwszy od 1 września 2022 r. Jeżeli uchwała w niniejszej sprawie zostanie podjęta po 1 września br., musi uwzględniać uprawnienie nauczyciela mentora do dodatku funkcyjnego od początku roku szkolnego 2022/2023.
Jak stosować przepisy przejściowe dla opiekunów stażu?
Nauczyciele, którzy do 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych, tj. po odbyciu stażu, w trakcie którego będą mieli przydzielonego opiekuna stażu. O stopień nauczyciela mianowanego na dotychczasowych zasadach nauczyciele mogą ubiegać się nie dłużej niż do 31 sierpnia 2027 r. Do tego dnia do uzyskania dodatku funkcyjnego są uprawnieni również nauczyciele, którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego.

Zmiana terminu wypłaty jednorazowego świadczenia na start

Zgodnie z poprzednim brzmieniem art. 53a KN nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymywał jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł. Świadczenie to było wypłacane w terminie do 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż. Ponieważ od 1 września 2022 r. nie ma już stopnia nauczyciela stażysty, ale utrzymano świadczenie na start dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole, do jego otrzymania są uprawnieni nauczyciele odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela. Świadczenie to jest obecnie wypłacane w terminie 30 dni od dnia, w którym nauczyciel rozpoczął odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela. [przykłady 4 i 5]
przykład 4
Nowy pracownik
W związku z planowanym przejściem nauczyciela na emeryturę, na jego miejsce od 1 stycznia 2023 r. dyrektor planuje zatrudnić nauczyciela początkującego. Od tego dnia rozpocznie on przygotowanie do zawodu nauczyciela. Szkoła jest zobowiązana wypłacić mu w ciągu 30 dni jednorazowe świadczenie na start w kwocie 1000 zł brutto.
przykład 5
Zastępstwo
Od 1 października 2022 r. pojawiła się konieczność zatrudnienia na zastępstwo w zamian za nieobecnego do końca roku szkolnego nauczyciela. Dla zatrudnionej osoby jest to jej pierwsza jakakolwiek praca w szkole i uzyskuje ona status nauczyciela początkującego. W ciągu 30 dni od daty zatrudnienia powinna otrzymać jednorazowe świadczenie na start.
Tak jak to było wcześniej, nauczyciel pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy świadczenie na start otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. Świadczenie to nauczyciel może otrzymać nie więcej niż jeden raz w okresie całego zatrudnienia. Jest ono oskładkowane i opodatkowane. Nie otrzyma go więc ponownie nauczyciel odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela, który otrzymał już takie świadczenie, odbywając przed 1 września 2022 r. staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Świadczenie na start jest bowiem świadczeniem jednorazowym, które nauczyciel może otrzymać nie więcej niż jeden raz.

Specjalny fundusz na nagrody dla pedagogów

Do 31 sierpnia 2022 r., zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 KN, tworzyło się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:
  • w budżetach wojewodów łącznie w wysokości stanowiącej równowartość 2744 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z przeznaczeniem na wypłaty nagród kuratorów oświaty oraz nagród organów sprawujących nadzór pedagogiczny dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 KN;
  • w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w wysokości stanowiącej równowartość 2015 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z przeznaczeniem na wypłaty nagród tego ministra.
Ponieważ od 1 września 2022 r. nie ma już stopnia nauczyciela stażysty, fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ustalany jest na podstawie średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego. Wysokość tych funduszy nie uległa zmianie.

Zwrot nienależnie wypłaconego z góry wynagrodzenia

Jak wiadomo, zgodnie z art. 38 KN nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia od dnia nawiązania stosunku pracy. W myśl uchylonego art. 40 KN prawo do wynagrodzenia gasło z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy. Jest to zmiana długo oczekiwana, bo uchylony przepis rodził bardzo dużo wątpliwości i bywał wykorzystywany przez nauczycieli. [ramka][przykład 6]

Ramka 1

Z uzasadnienia do nowelizacji w zakresie uchylenia art. 40 KN
Żaden przepis ustawy – Karta Nauczyciela nie gwarantuje nauczycielom wynagrodzenia za czas, w którym ich stosunek pracy został już rozwiązany. W sytuacji zatem, gdy z nauczycielem rozwiązuje się stosunek pracy w trakcie miesiąca, nie nabywa on prawa do wynagrodzenia za pełny miesiąc pracy, lecz za okres, w którym świadczył pracę. Wypłata wynagrodzenia z góry nie czyni odstępstw od tej zasady, co potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 grudnia 1994 r. (I PZP 49/94, OSNAPiUS 1995, nr 16, poz. 202, Lexis.pl nr 298475), wskazując na to, że „art. 39 ust. 3 Karty Nauczyciela nie narusza zasady wyrażonej w art. 80 k.p., iż wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, zaś za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia wtedy, gdy kodeks pracy lub przepis szczególny tak stanowi”.
Inaczej mówiąc – konstrukcja wypłaty wynagrodzenia z góry polega na wypłaceniu wynagrodzenia przed świadczeniem pracy, lecz pod warunkiem, że pracownik będzie świadczył pracę w okresie, za który otrzymał z góry wypłatę wynagrodzenia. Zatem przed spełnieniem świadczenia pracownik ma tylko prawo do wypłaty wynagrodzenia, natomiast prawo do wynagrodzenia powstanie po wykonaniu pracy. Nastąpi to na koniec miesiąca, gdy okaże się, że świadczył pracę w należącym do niego rozmiarze. Wypłata wynagrodzenia z góry nie zmienia bowiem faktu, że dopiero gdy okaże się, że pracownik wykonał pracę – wypłacone mu z góry wynagrodzenie stanie się jego prawem (…). W świetle art. 80 i art. 87 par. 7 k.p. oraz art. 23 ust. 2 ustawy o rozstrzyganiu sporów zbiorowych należy przyjąć, że konstrukcja zwrotu wynagrodzenia za okres nieświadczenia pracy, w sytuacji, gdy wypłata wynagrodzenia nastąpiła z góry stosownie do art. 39 ust. 3 Karty Nauczyciela, polega na tym, że pracownik otrzymujący wypłatę wynagrodzenia z góry powinien liczyć się z obowiązkiem jego zwrotu w każdym przypadku nieświadczenia pracy, chyba że z mocy przepisu szczególnego zachował do niego prawo mimo nieświadczenia pracy. Również pracownik, któremu zakład pracy wypłaca wynagrodzenie po wykonaniu pracy („z dołu”), musi liczyć się z tym, że nie otrzyma wynagrodzenia za czas nieprzepracowany.©℗
Źródło: druk sejmowy nr 2351
przykład 6
Rezygnacja z pracy
Z 1 września 2022 r. z nauczycielem nawiązano umowę o pracę i wypłacono mu wynagrodzenie z góry, łącznie z dodatkiem stażowym oraz dodatkiem z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy klasy. Po kilku dniach trwania umowy nauczyciel zrezygnował z pracy. Jest on zobowiązany do rozliczenia się z nadpłaconego wynagrodzenia, a jeśli nie zwróci go pracodawcy, szkoła może wezwać pracownika do zapłaty należności w wyznaczonym terminie. Jeśli pismo o zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia pozostanie bez odpowiedzi, tj. gdy pracownik nie odpowie ani nie zwróci pieniędzy, pracodawca może skierować sprawę do sądu o wydanie nakazu zapłaty.
W przypadku gdy nauczyciel nie zapłaci kwoty wskazanej w nakazie zapłaty ani nie odwoła się od nakazu, sąd wyda tytuł egzekucyjny. Po nadaniu mu klauzuli wykonalności będzie on stanowił podstawę do egzekucji danej kwoty przez komornika.
Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry; wyłącznie składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, są wypłacane z dołu, np. godziny ponadwymiarowe czy doraźnych zastępstw. Jak podnosi się w literaturze przedmiotu, istota wypłaty wynagrodzenia „z góry” polega na tym, że wynagrodzenie jest wypłacone przed świadczeniem pracy, ale pod warunkiem, że nauczyciel będzie pozostawał w stosunku pracy i świadczył pracę w czasie, za który z góry otrzymał wynagrodzenie.
Niestety KN i akty wykonawcze do niej, nie zawierają regulacji dotyczących zasad wynagradzania nauczyciela, gdy przepracował on tylko część miesiąca. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy nauczyciel zostaje zatrudniony lub jego stosunek pracy rozwiązuje się w trakcie miesiąca kalendarzowego. Sięgnąć należy zatem do art. 91c ust. 1 KN, zgodnie z którym w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.).
W myśl art. 80 k.p. wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią, np. w razie przeszkód w wykonywaniu pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy czy niezdolności pracownika do pracy.

Środki na wypłaty nagród dla nauczycieli w 2022 r.

W 2022 r. środki, o których mowa w art. 2 ustawy z 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2445), tj. środki, o których mowa w:
1) art. 49 ust. 1 pkt 2 KN – na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, wyodrębniane w budżetach wojewodów;
2) art. 49 ust. 1 pkt 3 KN – na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, wyodrębniane w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
– ustala się z zastosowaniem wskaźnika kwoty bazowej, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 KN, w brzmieniu obowiązującym do 31 sierpnia 2022 r., tj. wskaźnika kwoty bazowej określonego dla nauczyciela stażysty. W związku z tym, że od 1 września 2022 r. w systemie oświaty nie ma już stopnia nauczyciela stażysty, przepis przejściowy zapewnia, że powyższe środki na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2022 r. będą ustalane zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022, a więc ich wysokość nie ulegnie zmianie. Do ustalania w 2022 r. tych środków nie stosuje się więc zwiększenia średniego wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w art. 93a ust. 1 KN.

Konieczność uaktualnienia regulaminów wynagradzania

W związku z licznymi zmianami, zgodnie z obecnym brzmieniem art. 30 ust. 6 KN, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli, w drodze regulaminu:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy;
2) szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;
3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz
4) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z ZFŚS, jednorazowego świadczenia na start i dodatku wiejskiego.
Przy czym ich wysokość powinna zostać określona w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN, czyli stanowiły procent kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Powyższe oznacza, że z 1 września 2022 r. organy prowadzące szkoły powinny uaktualnić regulaminy wynagradzania nauczycieli, dostosowując je do nowej sytuacji prawnej. ©℗
Podstawa prawna
art. 30, art. 38, art. 39, art. 49, art. 53a, art. 91c ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1730)
ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1730)
par. 5 ust. 2 pkt c, załącznik do rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 416; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1798)
art. 80, art. 87 par. 7 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1700)
rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1951)