Dodatkowe dni urlopu dla pracownika socjalnego oraz z tytułu niepełnosprawności nie podlegają sumowaniu, tzn. realizacja prawa do jednego z nich wyłącza w danym roku możliwość skorzystania z drugiego. Ale uwaga, w analizowanym przypadku pracownik nie nabył jeszcze prawa do dodatkowego urlopu z tytułu zaliczenia go do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Uprawnienie do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.
Zgodnie z art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej u.r.z.) dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym przysługuje osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Osobie o orzeczonym lekkim stopniu niepełnosprawności uprawnienie to zatem nie przysługuje. Taki pracownik ma prawo jedynie do urlopu w zwykłym wymiarze, tj. 20 lub 26 dni (jeżeli jest zatrudnieny na pełen etat), w zależności od stażu pracy.