Poszerzenie definicji rzemieślnika, ustanowienie katalogu zawodów rzemieślniczych i zapewnienie rzemieślnikom stałego miejsca w Radzie Dialogu Społecznego – to zaplanowane przez rząd zmiany, które ma przynieść nowa ustawa o rzemiośle. Założenia do regulacji zostały opublikowane wczoraj w rządowym wykazie prac legislacyjnych.

Nowy akt prawny ma zastąpić funkcjonującą obecnie ustawę o rzemiośle z 1989 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2159). Obowiązująca regulacja jest zdaniem Ministerstwa Rozwoju i Technologii nieprzejrzysta, dziurawa i wymaga dostosowania do zmieniających się realiów gospodarczo-społecznych, a wiele proponowanych w projekcie rozwiązań to odpowiedzi na postulaty środowiska rzemieślników.
Zgodnie z projektem definicja rzemieślnika obejmie wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy wykorzystują posiadane kwalifikacje zawodowe w rzemiośle. Nie będzie już ograniczeń co do formy prawnej podmiotu prowadzącego działalność rzemieślniczą – teraz za rzemieślnika poza osobami fizycznymi mogą być uznane tylko niektóre spółki handlowe. Dzięki zmianie spółki, które nie mieszczą się w obecnej definicji, będą mogły liczyć choćby na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przygotowujących się w firmie do egzaminu czeladniczego.
Projektodawcy chcą też stworzyć listę zawodów rzemieślniczych. Dziś ustawa wskazuje tylko, co nie zalicza się do tej grupy. To np. działalność handlowa i transportowa, usługi hotelarskie czy usługi świadczone przez przedstawicieli wolnych zawodów. Bazą do planowanego wykazu ma być 138 zawodów uznawanych przez Związek Rzemiosła Polskiego, ale resort zastrzega, że może on być poszerzany lub zawężany.
Nowa ustawa ma ponadto ugruntować rolę Związku Rzemiosła Polskiego w Radzie Dialogu Społecznego i zapewnić, że organizacja nie wypadnie z RDS po ewentualnym podniesieniu progu reprezentatywności wymaganego do uczestnictwa w radzie. Projekt zakłada też ustawowe określenie właściwości sądu polubownego działającego przy ZRP, który obecnie działa na podstawie przepisów wewnętrznych tej organizacji.
Rząd chce również wzmocnić nadzór nad przygotowaniem zawodowym w rzemiośle i działalnością komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych. Pojawi się także nowy tytuł zawodowy – „pomocnik czeladnika”. Będzie on przeznaczony dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.
Rząd ma przyjąć projekt w I kw. przyszłego roku. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów