Pozostali wspólnicy mają prawo żądać od naruszającego zakaz konkurencji, aby wydał spółce korzyści uzyskane w wyniku zakwestionowanych działań. Poza tym mogą oni domagać się naprawienia wyrządzonej im szkody. W praktyce powstają jednak problemy z ustaleniem, czy prawo do wystąpienia z roszczeniami się nie przedawniło. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy działania konkurencyjne powtarzają się i trwają przez kilka lat. W takich przypadkach naruszający zakaz konkurencji często starają się wykazać, że określone roszczenia uległy przedawnieniu.
Jeżeli naruszenie zakazu polega na podjęciu dających się zindywidualizować, powtarzających się zachowań, roszczenia konkretnego wspólnika przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia, gdy wszyscy pozostali wspólnicy dowiedzieli się o naruszeniu. Nie może to być jednak później niż z upływem trzech lat.