We wczorajszym wydaniu DGP opisaliśmy wyrok KIO potwierdzający, że już samo nieuzupełnienie dokumentów na żądanie zamawiającego może oznaczać utratę wadium wniesionego przez firmę (wyrok z 3 sierpnia 2022 r., sygn. akt KIO 1847/22). Podstawę prawną daje ku temu art. 98 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), zgodnie z którym zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Choć celem tego przepisu było zapobieganie zmowom przetargowym (firmy celowo nie uzupełniają dokumentów, żeby zamawiający musiał wybrać droższą ofertę), to okazuje się, że wadium może zostać zatrzymane, nawet gdy w przetargu złożono jedną ofertę, a więc siłą rzeczy o zmowie cenowej nie mogłoby być mowy.
Zatrzymanie wadium z powodu nieuzupełnienia dokumentów można oczywiście próbować podważać. Np. wtedy, gdy przyczyny ich niedostarczenia nie leżały po stronie wykonawcy, ale również odwołując się do wykładni celowościowej tego przepisu. W „Komentarzu do Prawa zamówień publicznych” Urzędu Zamówień Publicznych podkreślono, że „zatrzymanie wadium nie wchodzi w grę, gdy wykonawca działa w dobrej wierze, czyli błędnym, ale usprawiedliwionym przekonaniu, że spełnia warunki zamówienia”.