Reklama
Między innymi o pół roku dłużej, bo do końca czerwca 2021 r., przedsiębiorcy mogą korzystać z różnych form gwarancji. Przy okazji bank poprawił warunki niektórych z instrumentów. Obecnie trwają również prace nad przedłużeniem na ten rok dopłat do oprocentowania kredytów oraz preferencyjnych pożyczek. Przedstawiamy podstawowe warunki wybranych form pomocy, po które wciąż mogą sięgać przedsiębiorcy borykający się z trudnościami z powodu epidemii. Nie wynikają one z ostatniej nowelizacji specustawy o COVID-19, jednak uzupełniają ofertę rządowych tarcz ochronnych.

gwarancje de minimis z krajowego funduszu gwarancyjnego

Z gwarancji de minimis na warunkach zmienionych w związku z pandemią skorzystało ok. 55 tys. przedsiębiorców. Dzięki nim mogli zaciągnąć prawie 30 mld zł kredytu. Od 1 stycznia 2021 r. wydłużona została możliwość korzystania z tego instrumentu, zwiększono też kwotę gwarancji do maksymalnej możliwej, na jaką pozwalają przepisy UE.
Dla kogo: mikroprzedsiębiorcy, małe firmy i średnie firmy.

Reklama
Forma i wysokość wsparcia:
– Gwarancja pozwala zabezpieczyć spłatę kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. BGK przejmuje odpowiedzialność wobec banków na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił zobowiązania w terminie określonym w umowie.
BGK udziela zabezpieczenia w formie gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu. Od 1 stycznia br. możliwe jest obejmowanie gwarancjami także kredytów w walucie obcej.
– Maksymalna kwota gwarancji to obecnie: 1,5 mln euro w przypadku kredytów zaciąganych na okres do 5 lat i 750 tys. euro w przypadku kredytów na okres od 5 do 10 lat. Wcześniej było to maksymalnie 3,5 mln zł.
– Maksymalny okres gwarancji dla kredytu obrotowego to obecnie 75 miesięcy. Z kolei maksymalny okres gwarancji dla kredytu inwestycyjnego to 120 miesięcy.
– Nie ma prowizji za udzielenie gwarancji lub przedłużenie na kolejny okres.
– Zaciągnięty kredyt można wykorzystać na finansowanie zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej i utrzymanie bieżącej płynności finansowej.
Podstawowe wymogi: z gwarancji mogą skorzystać firmy, które nie miały zaległości w ZUS i urzędzie skarbowym – ale w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. gwarancja może zostać udzielona kredytobiorcy, w odniesieniu do którego zidentyfikowano takie zaległości, o ile nie miał ich na 1 lutego 2020 r.
Gdzie złożyć wniosek: w bankach kredytujących, współpracujących z BGK.
Ważne terminy: gwarancje na zmienionych zasadach, będą dostępne do końca czerwca 2021 r.

gwarancje biznesmax z dopłatą do oprocentowania

Firmy innowacyjne lub efektywne ekologicznie mogą o pół roku dłużej skorzystać z bezpłatnych gwarancji spłaty kredytu Biznesmax, w ramach których dodatkowo istnieje możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu. Ponadto po ostatnich zmianach gwarancją można objąć również kredyty obrotowe odnawialne i nieodnawialne udzielane na potrzeby płynnościowe firm.
Dla kogo: mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie firmy.
Forma i wysokość wsparcia:
– Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Uzyskanie gwarancji wiąże się z dodatkową możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.
– Na czas pandemii COVID-19 wprowadzono możliwość objęcia gwarancją, stanowiącą pomoc de minimis, kredytu płynnościowego, tj. kredytu odnawialnego (także w rachunku bieżącym), oraz nieodnawialnego, niezwiązanego z inwestycją, zaciąganego na zapewnienie płynności finansowej.
– Maksymalna kwota gwarancji to 2,5 mln euro.
– W przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis nie obowiązuje katalog kosztów kwalifikowalnych inwestycji i obowiązek przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego – kredyt udzielany jest na podstawie procedury banku i wykorzystywany na finansowanie zgodnie z celem określonym w umowie kredytu.
Podstawowe wymogi:
– Przedsiębiorca musi spełniać jedno z 17 kryteriów lub realizować projekt wpisujący się w jedną z 10 kategorii inwestycji z efektem ekologicznym. Wiąże się to z faktem, że gwarancja jest udzielana z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR), który jest finansowany z Funduszy Europejskich.
– Dodatkowo w czasie pandemii COVID-19 z gwarancji obejmującej kredyt płynnościowy, oprócz podmiotów innowacyjnych, mogą skorzystać również firmy efektywne ekologicznie, które wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania. Kredyty płynnościowe na czas pandemii COVID-19 nie muszą wykazywać związku z realizowaną lub zakończoną inwestycją i mogą być uruchamiane na prostszych zasadach – bez przedkładania w banku dokumentów finansowo-księgowych.
Gdzie złożyć wniosek: w bankach kredytujących, współpracujących z BGK.
Ważne terminy: zmienione warunki obowiązują co 30 czerwca 2021 r.

gwarancja cosme

Przeznaczona jest dla tych wszystkich firm z sektora MSP, które nie chcą lub nie mogą uzyskać pozostałych pomocowych gwarancji BGK. Do 30 czerwca 2021 r. nadal obowiązywać będzie obniżona prowizja za jej udzielenie. Nowością jest też dłuższy, maksymalny okres gwarancji dla kredytów obrotowych.
Dla kogo: mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie firmy.
Forma i wysokość wsparcia:
– Jest to zabezpieczenie spłaty kredytu. Gwarancja jest udzielana na warunkach rynkowych, stanowi alternatywę dla klientów, którzy nie mogą lub nie chcą korzystać z gwarancji BGK udzielanych jako pomoc de minimis lub regionalna pomoc inwestycyjna.
– Gwarancją może być objęte do 80 proc. kwoty kredytu – może być to zarówno kredyt inwestycyjny, jak i płynnościowy, odnawialny lub nieodnawialny.
– Maksymalna kwota gwarancji to 480 tys. zł. Maksymalna wysokość kredytu objętego gwarancją to 600 tys. zł. Maksymalny okres gwarancji dla kredytu inwestycyjnego to 99 miesięcy. W przypadku kredytów obrotowych wydłużono maksymalny okres gwarancji: dla tych udzielanych od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wynosi on 39 miesięcy (wcześniej było to 27 miesięcy).
– Prowizja za udzielenie gwarancji została obniżona z 1 proc. do 0,7 proc.
Podstawowe wymogi: gwarancja COSME udzielana jest na zasadach rynkowych, czyli nie stanowi pomocy publicznej ani pomocy de minimis, co oznacza, że przedsiębiorca nie musi składać dokumentów, jakie są wymagane dla unijnych programów pomocowych.
Gdzie złożyć wniosek: online w bankach kredytujących, które podpisały z BGK umowę o współpracy, lista dostępna na stroniehttps://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-cosme/#c11589.
Ważne terminy: specjalne warunki obowiązują do 30 czerwca 2021 r.

gwarancje faktoringowe

Od początku roku wprowadzono korzystne zmiany dla przedsiębiorców. Przede wszystkim wydłużono okresy gwarancji i okres limitu faktoringowego. W praktyce oznacza to, że np. dłuższy będzie czas, w którym firma korzystająca z niego będzie mogła przedstawiać faktorowi faktury do wykupu. Dzięki temu faktoranci będą mogli w większym stopniu skorzystać z faktoringu, zapewniając sobie płynność finansową w okresie pandemii.
Dla kogo: mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie firmy.
Forma i wysokość wsparcia:
– Celem gwarancji jest zapewnienie płynności finansowej firm poprzez zwiększenie dostępu do finansowania w formie faktoringu z regresem i faktoringu odwrotnego, a także umożliwienie kontynuowania umów o limity faktoringowe firmom, w tym poszkodowanym przez epidemię COVID-19.
– W ramach ostatnich zmian maksymalny okres gwarancji został wydłużony do 27 miesięcy (wcześniej były to 24 miesiące).
– Maksymalny okres limitu faktoringowego zwiększono do 24 miesięcy (wcześniej – 21 miesięcy).
– Maksymalna kwota gwarancji: 200 mln zł. Maksymalna wysokość limitu faktoringowego: 250 mln zł.
– Gwarancją może być objęte do 80 proc. kwoty limitu.
– Zabezpieczany rodzaj faktoringu: faktoring odwrotny lub faktoring z regresem.
– Forma zabezpieczanego limitu faktoringowego: odnawialny lub nieodnawialny.
– Prowizja za udzielenie gwarancji wynosi od 0,25 proc. do 1,15 proc. kwoty gwarancji.
Podstawowe wymogi: ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy faktoranci, którzy m.in.:
– nie znajdowali się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r.,
– nie mają zobowiązań przeterminowanych w ZUS/KRUS, urzędzie skarbowym, a także u faktora, w kwocie przekraczającej 3000 zł, powyżej 30 dni lub nie mieli takich zobowiązań na 1 lutego 2020 r.
Gdzie złożyć wniosek: w firmach faktoringowych, które podpisały z BGK umowy dotyczące udzielania gwarancji spłaty limitów faktoringowych; są to z reguły firmy powiązane z największymi bankami, lista: https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-splaty-limitu-faktoringowego/#c13878.
Ważne terminy: po gwarancje spłaty limitu faktoringowego przedsiębiorcy mogą sięgnąć do końca czerwca 2021 r.

gwarancje płynnościowe

Przed ryzykiem utraty płynności mają chronić duże i średnie firmy gwarancje płynnościowe, z których będzie można skorzystać do końca czerwca 2021 r.
Dla kogo: średnie i duże przedsiębiorstwa.
Forma i wysokość wsparcia:
– Gwarancja przeznaczona jest dla nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym, linii kredytowych lub kredytów nieodnawialnych.
– BGK zabezpiecza do 80 proc. kwoty kredytu.
– Kwota gwarancji: do 200 mln zł (kwota kredytu objętego gwarancją: do 250 mln zł).
– Okres gwarancji: maksimum 27 miesięcy i nie dłużej niż okres kredytu + 3 miesiące.
Podstawowe wymogi: do finansowania mogą przystąpić przedsiębiorstwa, które m.in.:
– nie znajdowały się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r.,
– nie posiadają negatywnych wpisów w bazach kredytowych na 1 lutego 2020 r.,
– nie mają zobowiązań w banku kredytującym, w kwocie powyżej 3000 zł, a także zobowiązań przeterminowanych wobec ZUS/KRUS, urzędu skarbowego.
Gdzie złożyć wniosek: online w bankach współpracujących z BGK.
Ważne terminy: gwarancje będą udzielane do 30 czerwca 2021 r.

gwarancja kreatywna europa

Do pakietu pomocowego dla firm poszkodowanych przez COVID-19 dołączyła też oferta zabezpieczeń dla firm kreatywnych lub z sektora kultury. Dostępna jest w pięciu bankach.
Dla kogo: mikro, małe, i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w branżach zaliczanych do sektorów kreatywnych lub sektora kultury albo realizują (lub zamierzają realizować) projekty w tych sektorach.
Forma i wysokość wsparcia:
– Zabezpieczenie BGK obejmuje do 80 proc kwoty kredytu.
– Maksymalna kwota kredytu 8,4 mln zł. Maksymalna kwota gwarancji 1,5 mln euro.
– Okres gwarancji to 27 miesięcy – w przypadku kredytu obrotowego, 99 miesięcy ‒ w przypadku kredytu inwestycyjnego.
– Wysokość prowizji: 0 proc. w przypadku prowizji należnej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
Gdzie złożyć wniosek: w jednym z pięciu w banków, które podpisały z BGK umowę na udzielanie tych gwarancji.
Ważne terminy: gwarancje będą udzielane do 30 czerwca 2021 r.
Oprac. Joanna Pieńczykowska
Tarcza 7.0 / Dziennik Gazeta Prawna