Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 152; dalej: rozporządzenie) zmodyfikowało zasady i krąg podmiotów mogących otrzymać wsparcie finansowe w związku z ograniczeniami nakładanymi na poszczególne branże gospodarki. Zmiany dotyczą m.in. dofinansowań do wynagrodzeń pracowników i dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawanych na podstawie, odpowiednio, art. 15gga i art. 15zze4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159; dalej: specustawa). Od 1 lutego przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski na nowych zasadach.

ochrona miejsc pracy

Zgodnie z art. 15gga specustawy przedsiębiorcy prowadzący przeważającą działalność gospodarczą, oznaczoną kodami PKD wymienionymi w ust. 1 przepisu, uprawnieni są do otrzymania świadczenia w wysokości 2000 zł miesięcznie na każdego pracownika z uwzględnieniem wysokości etatu. Świadczenie przysługuje za maksymalny okres trzech miesięcy, a jednym z warunków jego otrzymania jest spadek przychodu o co najmniej 40 proc. w okresie porównawczym.
Reklama
Rozporządzenie, wydane m.in. na podstawie art. 15ggb specustawy, w pierwszej kolejności rozszerza dotychczasowy krąg podmiotów, które uprawnione są do otrzymania świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy (par. 1 ust. 1 rozporządzenia). Dotyczy to pięciu nowych rodzajów działalności według klasyfikacji PKD, które nie były ujęte w dotychczasowych przepisach: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A oraz 79.12.Z. tabela Chodzi m.in. o branżę hotelarską i turystyczną.
Tabela. Jakie PKD dodano

Reklama
PKD Rodzaj działalności
Nowe PKD dla wsparcia z art. 15gga i 15zze4 specustawy (dofinansowanie i dotacja)
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
Nowe PKD dotyczące wyłącznie wsparcia z art. 15zze4 specustawy (tylko dotacja)
52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
Warunkiem otrzymania wsparcia jest prowadzenie działalności gospodarczej oznaczonej jednym z ww. kodów PKD jako działalności przeważającej, według stanu na 30 listopada 2020 r. Jest to zmiana w stosunku do dotychczasowych przepisów, w przypadku art. 15gga specustawy stan ten badany jest bowiem na 30 września 2020 r. W tym wypadku przesądza wpis w rejestrze REGON na dzień wskazany powyżej. przykład 1

przykład 1

Istotna data
Przedsiębiorca dokonał wpisu do rejestru REGON działalności przeważającej w zakresie PKD 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania) 1 grudnia 2020 r. Już wcześniej ten kod PKD miał wymieniony w rejestrze REGON wśród rodzajów działalności, jednak nie jako działalność przeważającą. Taki przedsiębiorca nie będzie mógł uzyskać świadczenia ani na podstawie art. 15gga, ani rozporządzenia. Natomiast byłby uprawniony do otrzymania świadczeń – albo na dotychczasowych, albo na nowych zasadach – gdyby np. od 1 stycznia do 29 listopada ub.r. miał wpis działalności przeważającej 56.10.A, czyli prowadzenie restauracji, a od 30 listopada działalność hotelarską – 55.10.Z.
Kolejnym niezbędnym warunkiem jest wystąpienie spadku przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Zatem podobnie jak art. 15gga specustawy rozporządzenie przewiduje dwa okresy porównawcze do wyboru, które uprawniają do otrzymania świadczenia. Pierwszy z nich polega na porównaniu przychodów z jednego spośród trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku z miesiącem poprzednim. Druga możliwość to porównanie wybranego miesiąca z miesiącem analogicznym w roku poprzednim. W praktyce z uwagi na termin wejścia w życie przepisu pierwszym miesiącem spadkowym, który będzie mógł być badany, jest styczeń br.
Wsparcie jest przyznawane na okres maksymalnie trzech miesięcy, licząc od miesiąca złożenia wniosku, i wypłacane w trzech miesięcznych transzach. Oznacza to, że w przypadku złożenia wniosku w lutym świadczenie będzie przysługiwało do wynagrodzeń maksymalnie za luty, marzec i kwiecień. przykład 2

przykład 2

Które miesiące badamy
Przedsiębiorca, który chce złożyć wniosek o świadczenia za luty, marzec i kwiecień br., musi zbadać spadek przychodów ze stycznia br., grudnia lub listopada 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Jeżeli więc porównując styczeń br. do stycznia 2020 r. lub do grudnia 2020 r., spadek wyniesie co najmniej 40 proc., to przedsiębiorca będzie uprawniony do otrzymania świadczenia. Analogicznie będzie w przypadku badania spadku w grudniu lub listopadzie. Co ważne, wystarcza, aby spadek wystąpił w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
Kolejnym warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej na 30 listopada 2020 r. Oznacza to przede wszystkim, że o świadczenia nie będą mogli się starać ci, którzy rozpoczęli działalność po tym dniu. Wątpliwości budzi natomiast możliwość otrzymania świadczeń przez przedsiębiorców, którzy na ten dzień mieli zawieszone wykonywanie działalności. Mając jednak na uwadze brzmienie art. 15zze4 specustawy, który wyraźnie wyłącza takich przedsiębiorców, to – wnioskując a contrario – należy uznać, że skoro w przypadku świadczeń z art. 15gga i rozporządzenia prawodawca nie przewidział takiego wyłączenia, to tacy przedsiębiorcy są uprawnieni do ich otrzymania.
Rozporządzenie wydłuża również maksymalny termin na złożenie wniosku. Artykuł 15gga specustawy przewiduje na to czas do 28 lutego br. Rozporządzenie natomiast pozwala na złożenie wniosków do 31 marca br. Dzięki temu świadczenia będą mogły uzyskać podmioty, które 40-proc. spadek odnotują dopiero w lutym br. Zgodnie z rozporządzeniem luty może być ostatnim miesiącem spadkowym, choć niewykluczone, że Rada Ministrów w drodze kolejnego rozporządzenia wydłuży termin na składanie wniosków. Przedsiębiorcy, którzy złożą wnioski w marcu, otrzymają więc świadczenia na dofinansowanie wynagrodzeń za marzec, kwiecień i maj. Wątpliwości budzi natomiast maksymalny termin na składanie wniosków przez przedsiębiorców wymienionych dotychczas w art. 15gga. Mając jednak na uwadze brzmienie par. 3 rozporządzenia oraz art. 15gga specustawy, uznać należy, że wydłużenie terminu dotyczy wszystkich wniosków o świadczenia z art. 15gga, a nie tylko tych wskazanych w par. 1 ust. 1 rozporządzenia. Za taką interpretacją przemawia również konstrukcja par. 1 ust. 2 i par. 2 rozporządzenia, które odwołują się do działalności wskazanej w par. 1 ust. 1 (a więc nowo dodanych rodzajów działalności), natomiast par. 3 takiego odwołania nie zawiera.
Wnioski składa się podobnie jak dotychczas na pośrednictwem elektronicznego formularza znajdującego się na platformie praca.gov.pl. Oprócz wielu oświadczeń do wniosku należy dołączyć formularz, w którym trzeba umieścić informacje o otrzymanej wcześniej pomocy publicznej.

dotacje na pokrycie bieżących kosztów

Artykuł 15zze4 specustawy dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą według wskazanych w przepisie kodów PKD przewiduje dotację przyznawaną przez starostę na pokrycie bieżących kosztów działalności w maksymalnej wysokości do 5000 zł. Mogą ją otrzymać jedynie mikro i mali przedsiębiorcy. Definicje mikro i małego przedsiębiorcy zawarte są w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162). Zgodnie z tymi definicjami mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro, a małym przedsiębiorcą – ten, który zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna bilansowa nie przekracza 10 mln euro. Warunki te muszą być spełnione łącznie. Z dofinansowania wyłączeni są więc średni i duzi przedsiębiorcy, czyli wystarczy, że podmiot zatrudnia co najmniej 50 pracowników lub jego obrót wynosi co najmniej 10 milionów euro, aby nie mógł skorzystać z dotacji.
Paragraf 7 rozporządzenia również rozszerza krąg podmiotów, które mogą otrzymać dotację. W tym przypadku rozszerzenie obejmuje kody PKD dodane też w przypadku świadczeń na ochronę miejsc pracy, a ponadto także kody: 52.32.Z, 79.90.A i 79.90.C. tabela Podobnie jak w wypadku dofinansowań do wynagrodzeń, działalność przeważająca ustalana jest na 30 listopada 2020 r. zgodnie z wpisem w rejestrze REGON. W przypadku tej formy dotacji z możliwości jej otrzymania wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy na 30 listopada 2020 r. mieli zawieszone wykonywanie działalności.
Kolejnym warunkiem uprawniającym do otrzymania dotacji jest wystąpienie spadku przychodów. Spadek musi wynosić co najmniej 40 proc. i dotyczyć miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. W tym wypadku, inaczej niż w przypadku świadczeń z art. 15gga specustawy, nie można wybrać jednego z trzech miesięcy poprzedzających, ale musi to być konkretnie miesiąc sprzed złożenia wniosku. Dlatego istotne jest, aby wniosek złożyć niezwłocznie po ustaleniu spadku za poprzedni miesiąc. Spadek ten ustala się, porównując przychody z działalności gospodarczej z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do miesiąca poprzedniego lub analogicznego z roku wcześniejszego. Ponieważ maksymalny termin na złożenie wniosku to również 31 marca br., a termin wejścia w życie przepisu to 1 lutego br., to w rzeczywistości jedynymi miesiącami spadkowymi uprawniającymi do otrzymania dotacji są styczeń (dla wniosków składanych w lutym) i luty br. (dla wniosków składanych w marcu).
Istotną konsekwencją wprowadzenia przez rozporządzenie przepisów dotyczących dotacji jest możliwość otrzymania środków, nawet jeżeli przedsiębiorca już wcześniej skorzystał z dotacji. przykład 3

przykład 3

Po raz kolejny
W styczniu br. przedsiębiorca złożył wniosek o dotację w wysokości 5000 zł z powodu spadku przychodów w grudniu 2020 r. i dotacja została mu wypłacona. Jeżeli się okaże, że przychody ze stycznia br. w porównaniu z przychodami ze stycznia roku ubiegłego również będą niższe o 40 proc., to przedsiębiorca będzie mógł złożyć w lutym wniosek o ponowne przyznanie dotacji.
Powyższa interpretacja wynika przede wszystkim z upoważnienia ustawowego zawartego w art. 15zze5 ust. 1 specustawy, który przewiduje, że Rada Ministrów może rozporządzeniem nadać starostom uprawnienie do udzielania dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wszystkim bądź niektórym mikro oraz małym przedsiębiorcom, którzy otrzymali dotację zgodnie z art. 15zze4, lub do udzielania tej dotacji innym mikro lub małym przedsiębiorcom. Tym samym par. 7 ust. 1 rozporządzenia pozwala na przyznanie dotacji firmom, które już ją otrzymały wcześniej, jak również rozszerza krąg uprawnionych na tych, którzy dotychczas nie byli uprawnieni ze względu na brak właściwego PKD wskazanego w art. 15zza4 specustawy.
Nabór i obsługę wniosków w imieniu starostów prowadzą powiatowe urzędy pracy, natomiast same wnioski składane są jak dotychczas drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Podobnie jak w przypadku wniosków o świadczenia z art. 15gga specustawy oprócz oświadczeń i danych dotyczących przedsiębiorcy należy dołączyć wypełniony formularz zawierający informacje o uzyskanej pomocy publicznej.