Już dzisiaj o godzinie 09:00 uczniowie zmierzą się z egzaminem ósmoklasisty 2024 z języka obcego nowożytnego. Większość z nich wybrała język angielski. Ile będzie trwał egzamin i jak będzie wyglądał? Oto najważniejsze informacje.

W tym roku, po raz szósty, odbędzie się egzamin ósmoklasisty, który został wprowadzony w 2019 roku jako część reformy edukacji. Reforma ta przewidywała likwidację gimnazjów i przywrócenie 8-letniej szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla uczniów kończących szkołę podstawową i różni się od matury tym, że nie można go nie zdać.

Wyniki egzaminu są wyrażane w punktach, które mają znaczenie w procesie rekrutacji, ale nie ma ustalonego minimalnego wyniku. Egzamin ósmoklasisty obejmuje uczniów ósmych klas szkół podstawowych, uczniów szkół artystycznych prowadzących program ogólny na poziomie szkoły podstawowej oraz dorosłych uczących się w szkołach podstawowych.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Harmonogram

Według harmonogramu na rok 2024 ustalonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, główne daty egzaminów ósmoklasisty w tym roku są następujące:

 • 14 maja (wtorek) - egzamin z języka polskiego,
 • 15 maja (środa) - egzamin z matematyki,
 • 16 maja (czwartek) - egzamin z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego).

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9:00. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie będą w stanie przystąpić do egzaminu w terminie głównym, mogą go napisać w terminie dodatkowym po udokumentowaniu swoich powodów (np. zaświadczeniem lekarskim). Komisja ustaliła, że egzaminy dodatkowe odbędą się w drugim tygodniu czerwca 2024 roku:

 • 10 czerwca (poniedziałek) - egzamin z języka polskiego,
 • 11 czerwca (wtorek) - egzamin z matematyki,
 • 12 czerwca (środa) - egzamin z języka obcego nowożytnego.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024?

Uczniowie poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty 3 lipca i to bez względu na to, czy przystąpili do niego w pierwszym, czy w drugim terminie.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego trwa 120 minut, z matematyki - 100 minut, natomiast z języka obcego nowożytnego - 90 minut. Niektórym uczniom przyznaje się dodatkowy czas na egzaminach, wynoszący odpowiednio 180 (język polski), 150 (matematyka) i 135 minut (język obcy).

Wsparcie w postaci dodatkowego czasu na egzaminach jest przeznaczone dla uczniów z różnorodnymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się, takimi jak dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia. Uczniowie posiadający różne inne potrzeby, takie jak osoby niedowidzące i niewidome, niedosłyszące i niesłyszące, osoby ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera), z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną dziecięcym porażeniem mózgowym, również mają prawo do dodatkowego czasu.

Co pojawi się na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego?

Zadania egzaminacyjne będą oceniały poziom opanowania umiejętności opisanych w następujących ogólnych wymaganiach:

 • Zrozumienie środków językowych
 • Rozumienie wypowiedzi
 • Tworzenie wypowiedzi
 • Reagowanie na wypowiedzi
 • Przetwarzanie wypowiedzi.

Egzamin ósmoklasisty 2024: Co znajdzie się w arkuszach z języka obcego nowożytnego?

Na egzaminie ósmoklasisty uczniowie zdają język, który jest częścią ich obowiązkowego programu nauczania, zazwyczaj jest to język angielski. W arkuszu znajdą się różnorodne zadania, w tym zamknięte (np. zadania wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda/fałsz) i otwarte, które oceniają m.in. znajomość słownictwa z określonej tematyki, rozumienie tekstu pisanego oraz ze słuchu.

Uczniowie będą także zobowiązani do napisania krótkiej wypowiedzi pisemnej w języku angielskim, która będzie oceniana pod kątem treści, spójności i logiczności argumentacji, a także poprawności stosowanych środków językowych. Tegoroczne testy, oparte na wymaganiach egzaminacyjnych, będą zawierały mniej zadań otwartych, które sprawdzają rozumienie ze słuchu, oraz mniej zadań zamkniętych, które oceniają znajomość środków językowych.

Podczas egzaminu będzie dostępnych kilka wariantów arkuszy z testami. Większość uczniów otrzyma standardowy arkusz, na który będą mieli 90 minut. Dłuższy czas na napisanie testu z języka obcego nowożytnego będzie przewidziany dla uczniów, którzy mają przyznane dostosowanie warunków egzaminu.

Formy pisemne na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego 2024

Na egzaminie ósmoklasisty może pojawić się zadanie stworzenia wypowiedzi pisemnej. Mogą się pojawić wyłącznie następujące wypowiedzi pisemne:

 • e-mail,
 • notatka,
 • ogłoszenie,
 • zaproszenie,
 • wpis na bloga.

W Aneksie do Informatora o egzaminie ósmoklasisty na lata 2023 i 2024 CKE informuje, że średni oczekiwany poziom biegłości językowej ucznia przystępującego do egzaminu to (w skali ESOKJ) A2. Odpowiada to dawnemu poziomowi pre-intermediate.

Gdzie szukać arkuszy i odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2024 z języka obcego?

Arkusze egzaminacyjne z języka obcego nowożytnego będą opublikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w dniu egzaminu, czyli 16 maja, ok. godz. 13:00. Arkusze pojawią się również w naszym serwisie Gazeta Prawna, a zaproszeni przez nas eksperci opracują odpowiedzi na zadania.