MEN rozpoczęło prekonsultacje zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Celem planowanych zmian jest ograniczenie obowiązkowego zakresu treści nauczania. Opinie można przesyłać do 19 lutego. Zawężona podstawa programowa ma obowiązywać od roku szkolnego 2024/2025. W tym czasie eksperci będą pracować nad kompleksową reformą programową. Całościowa, nowa podstawa programowa ma wejść w życie 2 lata później - od 1 września 2026/2027 w szkole podstawowej, od roku szkolnego 2028/2029 do szkół ponadpodstawowych.

Prekonsultacje poprzedzają konsultacje społeczne i uzgodnienia, które mają być przeprowadzone w kwietniu.

Podstawa programowa

W rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego, nazywanym zwyczajowo podstawą programową, opisane jest to, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym (każdy przedmiot opisany jest osobno). Programy nauczania i podręczniki muszą być zgodne z podstawą, a nauczyciel ma obowiązek realizacji wszystkich treści w niej zawartych.

"Celem zmian podstawy programowej jest ograniczenie obowiązkowego zakresu treści nauczania, co - przy pozostawieniu aktualnego wymiaru godzin nauczania - umożliwi nauczycielom i uczniom spokojniejszą i bardziej dogłębną realizację treści, czego skutkiem będzie bardziej efektywne kształcenie" - informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wymagania w podstawie programowej

W ramach prekonsultacji opublikowano na stronie internetowej MEN dokumenty zawierają wszystkie wymagania określone w podstawie wraz z propozycjami zmian.

Zmiany obejmują następujące przedmioty: w szkole podstawowej w klasach IV–VIII – język polski, język obcy nowożytny, język łaciński, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka; w liceum ogólnokształcącym i technikum – język polski, język obcy nowożytny, język łaciński, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki; w branżowej szkole I stopnia – język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka; w branżowej szkole II stopnia – język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, matematyka, informatyka.

"Prekonsultacje potrwają do 19 lutego 2024 r. Zachęcamy ekspertów, nauczycieli, rodziców, uczniów do przesyłania własnych opinii, spostrzeżeń oraz sugestii do propozycji ograniczenia wymagań w podstawie programowej. Opinie można przesłać za pomocą specjalnego formularza kontaktowego" - czytamy w komunikacie MEN.

Ministerstwo organizuje spotkania online

Ministerstwo organizuje też - od 19 do 21 lutego br. - spotkania online dotyczące projektowanych zmian. Zaprasza do wzięcia w nich udziału przedstawicieli organizacji zrzeszających nauczycieli, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się oświatą. Podczas spotkań prezentację założeń zmian w poszczególnych przedmiotach przedstawią eksperci, którzy na zlecenie MEN przygotowali propozycję zmian w aktualnej podstawie.

Ponieważ w spotkaniu może wziąć udział maksymalnie 120 osób, o uczestnictwie zdecyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja na spotkania odbywa się tylko za pośrednictwem formularza opublikowanego na stronie internetowej MEN. Potrwa do 16 lutego.

Harmonogram spotkań to: 19 lutego - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie; 20 lutego - matematyka i fizyka; 21 lutego - biologia, chemia i geografia.

Kompleksowa reforma programowa

Resort edukacji wyjaśnił, że ze względu na planowaną w przyszłości kompleksową reformę programową proponowane obecnie zmiany polegają wyłącznie na ograniczeniu zakresu wymagań określonych w podstawie programowej tak, aby od 1 września 2024 r. mogły objąć wszystkich uczniów począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, aż do szkół ponadpodstawowych wszystkich typów (LO, technikum, BS I i BS II) oraz nie skutkowały koniecznością wymiany podręczników szkolnych.

MEN poinformowało, że po analizie nadesłanych uwag przygotowane zostaną projekty rozporządzeń w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego. "Przewidujemy, że w kwietniu projekty trafią do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, a w czerwcu zostaną podpisane przez Ministra Edukacji" - czytamy.

Ministerstwo podało też, że nowa, zawężona podstawa programowa będzie obowiązywać w okresie przejściowym od roku szkolnego 2024/2025. W tym czasie eksperci będą pracować nad kompleksową reformą programową. Całościowa, nowa podstawa programowa ma wejść w życie 2 lata później - od 1 września 2026/2027 w szkole podstawowej, od roku szkolnego 2028/2029 do szkół ponadpodstawowych.