Krajowy System Danych Oświatowych (KSDO) wspiera zarządzanie placówkami oświatowymi

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – tymi słowami ponad 400 lat temu Jan Zamojski podsumował rolę i wagę edukacji polskiej młodzieży. Słowa te aktualne są do dzisiaj, bo od jakości polskiego szkolnictwa wciąż zależą losy naszego kraju. By jakość ta była jak najwyższa, zarządzający oświatą na szczeblu centralnym, regionalnym, lokalnym oraz dyrektorzy zarządzający polskimi szkołami potrzebują danych, do których dostęp zapewnia Krajowy System Danych Oświatowych.

Aby stale podnosić jakość szkolnictwa, sprawnie przeprowadzać egzaminy ogólnokształcące i zawodowe, ale także mieć możliwość identyfikacji regionów czy szkół wymagających więcej uwagi, zarządzający polskim systemem oświaty potrzebują dostępu do informacji. Ważne dla nich są nie tylko dane o liczbie uczniów i nauczycieli w danej szkole, ale też, jak uczniowie radzą sobie na egzaminach, i jak wypadają na tle innych placówek.

Do niedawna dyrektorom szkół sporo czasu zajmowało wpisywanie niezbędnych – a często duplikujących się – danych, do kilku różnych baz. Samorządowców zaś wiele trudu kosztowało pozyskanie z nich danych statystycznych niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji.
Krajowy System Danych Oświatowych, którego tworzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, czas ten znacznie skrócił, a dostęp do informacji zarządczych uprościł.

ROLA SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ W KSDO

System Informacji Oświatowej (SIO) jest i pozostanie głównym, referencyjnym systemem dla KSDO.

• Dane o szkołach, podmiotach oświatowych, nauczycielach i uczniach wprowadzane do SIO są wykorzystywane w innych objętych integracją systemach/ bazach danych oświaty.
• SIO zapewnia rzetelność, kompletność i jednolitość danych o oświacie, gdyż poprawność wprowadzonych do tego systemu danych o uczniach i nauczycielach potwierdzana jest z rejestrem PESEL, a poprawność danych o położeniu szkół i placówek jest zapewniona przez słowniki TERYT.
• SIO jest też zintegrowany z systemem Emp@tia, co pozwala na weryfikację świadczeń socjalnych, wypłacanych w ramach Programu 500+.
• SIO jest udostępniany użytkownikom wyłącznie w zmodernizowanej, przeglądarkowej wersji.


JEŚLI JESTEŚ PRZEDSTAWICIELEM ADMINISTRACJI OŚWIATOWEJ

Dzięki KSDO masz gwarancję, że w jednym miejscu uzyskasz rzetelne, spójne i kompletne dane o systemie oświaty niezbędne m.in. do zarządzania i finansowania oświaty oraz organizacji i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Zyskujesz także możliwość otrzymywania raportów statystycznych z danych gromadzonych w Krajowym Systemie Danych Oświatowych. Raporty są opracowywane z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi zewnętrznych, przeznaczonych do analiz statystycznych i graficznej prezentacji danych, która ułatwia ich interpretację.

Raporty są udostępniane również na ogólnodostępnych stronach instytucji realizujących zadania oświatowe państwa. W roku 2020 w dniu publikacji wyników sesji głównej egzaminu ósmoklasisty udostępniono interaktywny raport o liczbie zdających oraz średnim wyniku procentowym w podziale na obszary administracyjne (województwa, powiaty i gminy w roku szkolnym 2019/2020): https://sas-raport.men.gov.pl:8443/MapaEgzaminow/

JEŚLI JESTEŚ PRZEDSTAWICIELEM SAMORZĄDU

Dzięki KSDO masz gwarancję, że w jednym miejscu uzyskasz rzetelne, spójne i kompletne dane o efektywności systemu oświaty na zarządzanym przez Ciebie terenie. Zyskujesz także możliwość porównania osiąganych wyników w nauczaniu z wynikami osiąganymi na terenie innych samorządów. Dane te pozwolą nie tylko na lepsze zarządzanie budżetem samorządowym dedykowanym edukacji, ale przede wszystkim na świadome kształtowanie lokalnej polityki edukacyjnej.

JEŚLI JESTEŚ DYREKTOREM SZKOŁY

Dzięki KSDO unikniesz konieczności wielokrotnego wpisywania tych samych danych do różnych baz, w ramach których raportujesz prowadzone przez podległą Ci jednostkę działania. Jednocześnie, w jednym miejscu, masz możliwość np. zweryfikować wyniki egzaminów i porównać je z wynikami innych placówek, co może pomóc Ci w podjęciu ważnych decyzji, których celem ma być podniesienie poziomu nauczania w zarządzanej przez Ciebie szkole.

KSDO ujednolicił także sposób przeprowadzania egzaminów ogólnokształcących w całym kraju, pomagając rozwiązać występujące wcześniej trudności. Zawarte w nim dane są weryfikowane m.in. z Rejestrem PESEL oraz REGON.

JEŚLI JESTEŚ UCZNIEM

Dzięki KSDO sprawdzisz swoje wyniki egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu maturalnego w dniu ich publikacji, bez konieczności wychodzenia z domu. Możesz też sprawdzić historyczne wyniki zdawanych przez Ciebie egzaminów.

Projekt został zauważony i nagrodzony przez instytucję zewnętrzne, w tym Krajową Szkołę Administracji Publicznej za wdrożenie „dobrych praktyk” i innowacyjnych rozwiązań w administracji publicznej. Otrzymał również Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju za innowacje w edukacji.

Nową, lepszą, zintegrowaną bazę danych oświatowych stworzyło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centrum Informatyczne Edukacji. Projekt realizowany wspólnie z użytkownikami KSDO, w partnerstwie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie oraz w stałej współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i innymi Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi.

Więcej informacji na www.edukacjawzasiegureki.pl.

Działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ikona lupy />