Wstępnie warto odnieść się do kwestii klasyfikacji budżetowej, ponieważ w zapytaniu przytoczono dział 921, rozdział 92120 oraz paragraf 421. I tak podany dział ma oznaczenie: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział natomiast ma oznaczenie: „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, zaś paragraf to „Zakup materiałów i wyposażenia”.

Z podanych w zapytaniu informacji zaś wynika, że doszło do zawyżenia danych w sprawozdaniu zbiorczym Rb-28S w stosunku do danych zawartych w sprawozdaniu jednostkowym Rb-28S. W kontekście sygnalizowanych nieprawidłowości na uwagę zasługuje par. 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, gdzie postanowiono, że sprawozdania zbiorcze – w szczegółowości sprawozdań jednostkowych – są sporządzane przez przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu. Z przytoczonego przepisu należy wnioskować, że dane ujmowane w sprawozdaniach jednostkowych winny mieć wierne odzwierciedlenie w sprawozdaniu zbiorczym. Dotyczy to m.in. środków ujmowanych we wspomnianej wyżej klasyfikacji budżetowej. Brak zachowania spójności ww. danych narusza po prostu ww. przepisy sprawozdawcze.