Wymiar czasu pracy nie jest obowiązkowym elementem ogłoszenia o naborze. Niemniej jednak nie ma przeszkód, aby taka informacja w ogłoszeniu została podana. Ta wiadomość może być istotna dla kandydata, gdyż wymiar etatu może decydować o tym, czy weźmie udział w rekrutacji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.) ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór. W treści ogłoszenia o naborze powinny zostać zawarte informacje takie jak:
Należy wskazać, że warunki pracy na danym stanowisku powinny zostać tak określone, aby osoba zainteresowana mogła ocenić swoje możliwości i predyspozycje. Zgodnie natomiast z art. 13 ust. 2a u.p.s. wymagania dotyczące stanowiska określa się, wskazując te, które są:
Wynikający z art. 13 ust. 2 pkt 3 u.p.s. obowiązek określenia w ogłoszeniu wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe, jak podał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 26 czerwca 2018 r. (sygn. akt III SA/Lu 146/18), odnosi się do kwalifikacji i rygorów, które musi spełnić kandydat do objęcia danego stanowiska urzędniczego.