Powiat zamierza sprzedać działkę z budynkiem stacji transformatorowej, który stanowi własność firmy energetycznej. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta przeznaczona jest na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o niskiej intensywności zaludnienia. Wojewoda wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Czy sprzedaż działki podlega VAT?

Przede wszystkim należy wskazać, że w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przyjmuje się, że podatnikami VAT z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa są powiaty (zob. interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 lutego 2010 r., nr ILPP1/443-1414/09-2/MK) lub miasta na prawach powiatu (zob. interpretację indywidualną dyrektora IS w Łodzi z 28 września 2012 r., nr IPTPP1/443-488/12-4/MG). Jednocześnie art. 49 par. 1 kodeksu cywilnego stanowi, że urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Ze względu na brzmienie tego przepisu właścicielem budynku stacji transformatorowej jest firma energetyczna, a nie Skarb Państwa.

Powoduje to m.in., że z punktu widzenia VAT sprzedaż wskazanej w pytaniu działki będzie stanowiła dostawę terenu niezabudowanego. Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem mogą być interpretacja indywidualna dyrektora IS w Katowicach z 13 sierpnia 2015 r. (nr IBPP2/4512-454/15/AB) czy interpretacja indywidualna dyrektora IS w Warszawie z 24 maja 2016 r. (nr IPPP1/443-784/14/16-7/S/AW). Jak czytamy w pierwszej z tych interpretacji, „analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawca dokonując transakcji przekazania na rzecz Skarbu Państwa działki o numerze ewidencyjnym 1/363, na której usytuowane są sieci techniczne, stanowiące w świetle art. 3 pkt 3 ustawy prawo budowlane – budowle, nie dokonuje zbycia przedmiotowych sieci, gdyż sieci techniczne wyłączone będą z przedmiotu transakcji. Tym samym zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że przedmiotem przekazania będzie tylko sam grunt”.
Jednocześnie jednak organy podatkowe wyjaśniają, że – ze względu na istnienie na gruntach zabudowań – dostawy gruntów, na których znajdują się stanowiące sieci techniczne budowle, nie mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Jak dalej czytamy w przywołanej powyżej interpretacji indywidualnej dyrektora IS w Katowicach, „stawka podatku na przekazywany grunt będzie uzależniona od rodzaju gruntu, mianowicie, będzie decydować przeznaczenie gruntu. W związku z powyższym – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – nie można więc uznać, że przekazywany przez Wnioskodawcę na rzecz Skarbu Państwa grunt (…), to teren inny niż budowlany, skoro jest zabudowany siecią techniczną (budowlą). W konsekwencji transakcja przeniesienia działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1/363 na rzecz Skarbu Państwa nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Zatem transakcja ta będzie podlegała opodatkowaniu według stawki podatku VAT w wysokości 23 proc., na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy”.
W przedstawionej sytuacji nie ma to jednak większego znaczenia, gdyż działka jest przeznaczona pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W konsekwencji i tak działka ta stanowi teren budowlany (zob. art. 2 pkt 33 ustawy o VAT), którego dostawa nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. A zatem z tytułu wskazanej sprzedaży działki powiat obowiązany jest naliczyć VAT według stawki podstawowej 23 proc. (zob. art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).
Podstawa prawna:
  • art. 11 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1709),
  • art. 49 par. 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 174),
  • art. 2 pkt 33, art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 9, art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1747).