Pracownicy zatrudnionej w dziale księgowości urzędu miasta w listopadzie br. upływają dwa lata na dokonanie oceny okresowej. Obecnie pracuje ona zdalnie. Czy można przesunąć termin oceny na przyszły rok kalendarzowy?

Przepisy ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.) ani żadne inne regulacje koronawirusowe, w tym specustawa o COVID-19, nie przewidują takiej możliwości. Zgodnie z art. 27 ust. 2 u.p.s. oceny na piśmie dokonuje bezpośredni przełożony pracownika samorządowego, nie rzadziej niż raz na dwa lata i nie częściej niż raz na sześć miesięcy. Ocena dotyczy wywiązywania się przez pracownika z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz obowiązków określonych w art. 24 i art. 25 ust. 1 u.p.s.
Przepisy u.p.s. nie przesądzają, według jakich kryteriów powinna być sporządzana ocena ani jaka powinna być jej skala. Z art. 27 ust. 8 u.p.s. wynika natomiast, że może być ona negatywna bądź pozytywna. Niezwłocznie po sporządzeniu jest ona przekazywana przez przełożonego ocenianemu pracownikowi oraz kierownikowi jednostki, w której jest on zatrudniony. Od oceny okresowej pracownikowi przysługuje odwołanie w ciągu siedmiu dni od jej doręczenia. Odwołanie wnosi się do kierownika jednostki, która zatrudnia ocenianego pracownika. We wniesionym odwołaniu pracownik może kwestionować uchybienia formalne przy sporządzaniu oceny, jak również uzyskaną ocenę. Kierownik jednostki odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia i w przypadku jego uwzględnienia zmienia ocenę albo nakazuje dokonanie jej po raz drugi.
W przypadku uzyskania przez pracownika negatywnej oceny ponownej jego oceny dokonuje się nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny. Zgodnie z art. 27 ust. 9 u.p.s. uzyskanie ponownej negatywnej oceny skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę, z zachowaniem okresów wypowiedzenia. Literalnie interpretując ten przepis, można dojść do wniosku, że rozwiązanie następuje z mocy prawa, bez potrzeby składania przez pracodawcę oświadczenia. W literaturze wskazuje się jednak, że takie oświadczenie jest wymagane (M. Rycak, „Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz”, LEX 2016/el.).
Podsumowanie. Stan epidemii ani wykonywanie pracy zdalnej nie uzasadnia przesunięcia dokonania oceny okresowej pracownika samorządowego.
Podstawa prawna:
  • art. 24, art. 25 ust. 1, art. 27 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)