Upoważnionym pracownikom urzędu stanu cywilnego jest wypłacany ekwiwalent z tytułu ubrań służbowych wykorzystywanych dla celów reprezentacyjnych związanych z udzielaniem ślubów. Czy jest on zwolniony od podatku dochodowego czy też stanowi przychód opodatkowany tych pracowników?

Z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT wynika, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wartość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone przez pracodawcę, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W świetle tego przepisu nie ulega wątpliwości, że ekwiwalent pieniężny wypłacany upoważnionym pracownikom urzędu stanu cywilnego z tytułu ubrań służbowych wykorzystywanych dla celów reprezentacyjnych związanych z udzielaniem ślubów stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy.
Mając to na uwadze, należy wskazać, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór. Jednak organy podatkowe wyjaśniają, że aby dany rodzaj ubioru mógł zostać uznany za ubiór służbowy, musi on utracić charakter odzieży osobistej, np. przez opatrzenie ubioru cechami charakterystycznymi dla pracodawcy. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 września 2017 r. (nr 0113-KDIPT2-2.4011.248.2017.2.AKR), „odzież służbowa to specjalna odzież (lub elementy tej odzieży) noszona tylko w związku z wykonywaną pracą, np. mundur, toga, odzież robocza charakterystyczna dla firmy poprzez barwę, krój, logo itp. W związku z tym ubiorem służbowym będzie taki ubiór, którego noszenie przy świadczeniu pracy jest obowiązkiem pracownika i który jednocześnie charakteryzuje się jakimś stopniem wyróżnienia powodującym, że niecelowe lub utrudnione byłoby używanie go na potrzeby prywatne pracownika”.
W konsekwencji organy podatkowe wyjaśniają, że jeżeli ekwiwalent otrzymywany przez pracowników urzędów stanu cywilnego nie dotyczy tak rozumianego ubioru służbowego, to uzyskują oni z tytułu otrzymania tego ekwiwalentu opodatkowane przychody ze stosunku pracy. Tytułem przykładu wskazać można interpretacje indywidualne dyrektora KIS z 1 września 2017 r. (nr 0115-KDIT2-2.4011.216.2017.1.HD) oraz z 22 września 2017 r. (nr 0113-KDIPT2-2.4011.248.2017.2.AKR). Jak czytamy w pierwszej z nich, „wartość wypłaconego pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za ubiór reprezentacyjny wykorzystywany wyłącznie przy uroczystym przyjmowaniu oświadczeń woli stanowi dla tychże pracowników przychód – uregulowany w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – mający swoje źródło w łączącym ich z Wnioskodawcą stosunku pracy. Tenże przychód nie korzysta ze zwolnienia, uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, wobec czego jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych tak jak każdy inny przychód ze stosunku pracy”.
A zatem ekwiwalent pieniężny wypłacony upoważnionym pracownikom USC z tytułu ubrań służbowych dla celów reprezentacyjnych związanych z udzielaniem ślubów nie korzysta ze zwolnienia od PIT. W konsekwencji stanowi on dla tych pracowników opodatkowany PIT przychód ze stosunku pracy.
Podstawa prawna:
  • art. 12 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1565).