W art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach postanowiono, że rada gminy w drodze uchwały ustala stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. Jak zaś wskazano w art. 6i ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje także w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy. Nalicza się ją przy tym za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne. A że przepisy obejmują również takie nieruchomości jak warsztat samochody – rozwiał wątpliwości Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 22 kwietnia 2021 r. (sygn. akt I SA/Po 850/20). W orzeczeniu tym sąd podważył m.in. argumenty, że w związku z działalnością serwisu samochodowego nie są generowane dodatkowe odpady. Stwierdził, że działalność warsztatu wiąże się z powstawaniem odpadów komunalnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach. Są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Zwrócono także uwagę, że bytowanie na nieruchomości jednej lub większej liczby osób (nie tylko mieszkańców, lecz także np. pracowników bądź klientów) zawsze będzie powodować powstawanie odpadów komunalnych. Różnić się będzie jedynie ich ilość, jednak nie ma ona wpływu na powstawanie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dalszej części uzasadnienia podano też, że nie ma możliwości, aby przy pracach związanych z serwisowaniem lub naprawą pojazdów nie powstawały odpady w postaci opakowań po częściach zamiennych, po płynach eksploatacyjnych itp. Finalnie sąd oddalił skargę przedsiębiorcy na decyzję wójta gminy i samorządowego kolegium odwoławczego.
W sytuacji czytelnika istnieje teoretycznie możliwość zaskarżenia decyzji wójta gminy do samorządowego kolegium odwoławczego z punktu widzenia specyfiki nieruchomości niezamieszkałych (czyli związanych z działalnością gospodarczą). Jednak argument w postaci braku wytwarzania odpadów z pewnością nie spowoduje uchylenia decyzji wójta.