Podmioty, które były już instytucjami obowiązanymi, powinny, tak jak wszystkie inne instytucje obowiązane na gruncie ustawy o AML, przede wszystkim dokonać rewizji posiadanych już procedur wewnętrznych oraz zaktualizować listę innych ciążących na nich obowiązków z uwzględnieniem przepisów przejściowych nowelizacji ustawy o AML. Ustawa nowelizująca co do zasady weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, jednak terminy na wdrożenie poszczególnych zmian są różne.

Poniżej wskazujemy najważniejsze działania, które powinny zostać uwzględnione przez instytucje obowiązane w ich wewnętrznych regulacjach.