Celem ustawodawcy jest przede wszystkim transponowanie do polskiego porządku przepisów wynikających z dyrektywy V. Dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie do nałożenia na podmioty świadczące usługi na rzecz trustów lub spółek obowiązku uzyskania zezwolenia lub rejestracji. Polski ustawodawca w celu wprowadzenia w życie wskazanych obowiązków ustanowił w art. 129a‒129l nowelizacji ustawy o AML nowe zasady, wedle których przedsiębiorcy będą mogli świadczyć usługi na rzecz trustów lub spółek. Co istotne – będą mogli to robić wyłącznie po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów. Inaczej mówiąc: obszar ten został uznany za działalność regulowaną.

Jakie aktywności będą regulowane