Obowiązują tu zasady memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów. I tak zasada współmierności nakazuje ujmować w księgach rachunkowych zdarzenia, przyporządkowując je do właściwego okresu sprawozdawczego. Oznacza to, że trzeba zarówno rozliczać koszty w czasie, jak i przychody. Zasada ta ma oczywiście również przełożenie na aktywowanie kosztów wytworzenia wyrobów, ujmowanie materiałów, które dopiero w przyszłości będą zużyte w działalności jako zapasy. Należy też pamiętać, że rozliczenia międzyokresowe kosztów (dalej: RMK) są odzwierciedlane w księgach rachunkowych jako rozliczenia czynne i rozliczenia międzyokresowe bierne. Te koszty, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, ujmuje się jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1488 – dalej: u.r.). Dzięki stosowaniu czynnych rozliczeń międzyokresowych można wiarygodnie ustalić wynik finansowy w każdym okresie sprawozdawczym. Jednak ze względu na zasadę ostrożności czas dokonywania rozliczeń nie powinien być zbyt długi.
I tak czynne RMK to inaczej koszty opłacone z góry, ponieważ koszt (często również wydatek), który powstaje w bieżącym okresie, odnosi się również do okresów, które nastąpią w przyszłości.
Koszty rozlicza się też wstecz, np. w sytuacji, gdy jednostka zużyła nakłady w związku z prowadzoną działalnością, a nie uzyskała jeszcze od dostawcy faktury lub rachunku potwierdzającego ostatecznie jego wysokość, to trzeba i tak ująć wartość zużytego nakładu jako koszt okresu, w którym to zużycie miało miejsce. Następuje to za pośrednictwem wskazanych wyżej rozliczeń międzyokresowych biernych – często określanych jako rezerwy na koszty operacyjne. Rozliczenia międzyokresowe bierne to tak naprawdę zobowiązania jeszcze nieudokumentowane fakturami, ale już odzwierciedlające poniesienie nakładów, zużycie czynników działalności. To kwoty przypadające do zapłaty za towary lub usługi, które zostały dostarczone lub wykonane, ale nie zostały zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą. Bierne RMK odnoszą się też do planowanych, często jeszcze dokładnie nieznanych przyszłych zobowiązań.©℗
O co pytają na szkoleniach