Chociaż obecnie takie rozwiązanie by się przydało, to jednak przepisy prawa pracy przewidują możliwość „wypożyczenia” pracowników jedynie z agencji tymczasowej. W pytaniu zaś chodzi jednak o dwie niezależne spółki, chociaż powiązane są one osobą wspólnika. Tym samym każdy z tych podmiotów powinien zawrzeć z dana osobą odrębną umowę o pracę lub umowę zlecenia. Przy czym należy pamiętać, że zgodnie z definicją stosunku pracy zawartą w art. 22 par. 1 kodeksu pracy nawiązanie stosunku pracy niesie po stronie pracodawcy tę konsekwencję, że przyjmuje on na siebie zobowiązanie do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
„Wypożyczenie pracownika” jest dopuszczalne wyłącznie z agencji pracy tymczasowej. W tym przypadku jednak podmiot „wypożyczający” musi spełniać warunki przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z jej art. 18 działalność agencji zatrudnienia (w tym agencji pracy tymczasowej) jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. W myśl natomiast art. 2 pkt 3 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych praca tymczasowa oznacza wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań: