Przedsiębiorca, którego obsługuję, ma dwie spółki z branży budowlanej. Chciałby z jednej z nich „wypożyczyć pracowników” na czas pomocy Ukraińcom. Spółka ta przygotowuje mieszkania dla uchodźców. Czy można na jakiś czas „wypożyczyć” niektórych pracowników?

Chociaż obecnie takie rozwiązanie by się przydało, to jednak przepisy prawa pracy przewidują możliwość „wypożyczenia” pracowników jedynie z agencji tymczasowej. W pytaniu zaś chodzi jednak o dwie niezależne spółki, chociaż powiązane są one osobą wspólnika. Tym samym każdy z tych podmiotów powinien zawrzeć z dana osobą odrębną umowę o pracę lub umowę zlecenia. Przy czym należy pamiętać, że zgodnie z definicją stosunku pracy zawartą w art. 22 par. 1 kodeksu pracy nawiązanie stosunku pracy niesie po stronie pracodawcy tę konsekwencję, że przyjmuje on na siebie zobowiązanie do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
„Wypożyczenie pracownika” jest dopuszczalne wyłącznie z agencji pracy tymczasowej. W tym przypadku jednak podmiot „wypożyczający” musi spełniać warunki przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z jej art. 18 działalność agencji zatrudnienia (w tym agencji pracy tymczasowej) jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. W myśl natomiast art. 2 pkt 3 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych praca tymczasowa oznacza wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:
  • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
  • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
  • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.
Zobowiązania tego, jak również wynikających z przepisów prawa pracy obowiązków związanych z zatrudnieniem pracownika, pracodawca co do zasady nie może scedować na inny podmiot. Tym samym w opisanej sytuacji każda spółka powinna zawrzeć z osobami, które wykonują na jej rzecz pracę, umowę o pracę.
Rada dla klienta biura: Przepisy prawa pracy nie przewidują możliwości „wypożyczenia” pracownika między spółkami, nawet w sytuacji gdy wspólnikiem ich jest ta sama osoba. Możliwe jest natomiast „wypożyczenie” kadry z agencji pracy tymczasowej.
Podstawa prawna
art. 22 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162)
art. 18 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1100; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 91)
art. 2 pkt 3 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1563)