dr Katarzyna Trzpioła, ekspert ds. finansów i rachunkowości, Wydział Zarządzania UW
Ustawa o rachunkowości w minimalnym zakresie - załącznik nr 1 i art. 48b oraz 55 ‒ zawiera wskazówki dotyczące sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Lukę tę uzupełnia Krajowy Standard Rachunkowości 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”. Standard ten określa szczegółowe zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z wymogami załącznika nr 1 do u.r. oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych. KSR 1 wskazuje, że jego postanowienia należy też odpowiednio stosować do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych przez banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz inne instytucje finansowe, których dotyczą załączniki nr 2 i 3 do u.r. Rachunek przepływów pieniężnych prezentuje zmiany środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, jakie nastąpiły w ramach działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. [tabela 1] Każda jednostka musi zidentyfikować, które wpływy i wydatki są właściwe dla poszczególnych rodzajów działalności przy uwzględnieniu specyfiki danego podmiotu. [przykład 1] Zgodnie z podstawową zasadą jedna operacja lub zdarzenie może obejmować różnie klasyfikowane przepływy pieniężne. Dla ujednolicenia podejścia KSR zaleca, aby pieniężne koszty i korzyści związane z daną operacją lub zdarzeniem były zaliczane do tego samego rodzaju działalności co właściwe zdarzenie (operacja), z którym się wiążą. [przykłady 2 i 3]
Tabela 1. Definicje działalności na potrzeby przepływów ©℗