Tak, gdyż uprawnienie do dwóch dni wolnego, oprócz ozdrowieńców (tj. oddającym m.in. osocze) przysługuje też klasycznym krwiodawcom. Od 26 stycznia 2021 r. obowiązuje art. 9a ustawy o publicznej służbie krwi (dalej: u.p.s.k.). Z przepisu tego wynika, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9 u.p.s.k., z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym. [ramka] Oznacza to, że prawo do łącznie dwóch dni zwolnienia ma każdy honorowy krwiodawca krwi, który oddał krew lub osocze, a nie tylko osoba, która jest tzw. ozdrowieńcem. Zwolnienie w zwiększonym wymiarze dwóch dni przysługuje tylko w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Przy czym dokumentem poświadczającym prawo do zwolnienia od pracy jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA. Istotne jest to, że art. 9a u.p.s.k. nie mówi, że drugi dzień musi przypadać w dzień roboczy. Jeżeli więc termin drugiego dnia wypadnie na dzień wolny dla pracownika, to tym samym traci on jeden dzień wolnego. [przykład]
Szczególne uprawnienia
Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje:
• zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
• zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy;
• zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi;
• posiłek regeneracyjny.

Przykład

Utrata
Andrzej Kowalski pracuje od poniedziałku do piątku od 8 do 16. Pracownik ten 26 lutego 2021 r. stawił się do stacji krwiodawstwa, by oddać krew. Tego dnia przysługuje mu dzień wolny. Kolejnym dniem będzie 27 lutego 2021 r. Z uwagi na to, że sobota jest dla niego de facto dniem wolnym od pracy, straci prawo do drugiego dnia wolnego z tytułu oddania krwi.
Rada dla klienta biura: Pracodawca musi udzielić dwóch dni wolnego pracownikowi oddającemu krew (w dniu, kiedy to nastąpiło, i w dniu następnym).
Podstawa prawna
art. 9 i 9a ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1777, ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)