Za przyjęciem ustawy bez poprawek zagłosowało 96 senatorów, nikt nie był przeciw, dwie osoby się wstrzymały.

Przygotowana przez rząd nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami wzmacnia nadzór wojewodów nad czynnościami z zakresu gospodarki nieruchomościami realizowanymi przez starostów, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ma to na celu usprawnienie kontroli nad prawidłowym gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, a także uproszczenie związanych z tym procedur.

Zgodnie z ustawą, starostowie mają sporządzać plany wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, które będą zatwierdzane przez wojewodów. Wojewoda będzie mógł żądać od starostów i innych organów przekazania informacji o nieruchomościach państwowych. Będzie mógł też zobowiązać starostę do podejmowania określonych czynności dotyczących nieruchomości należących do zasobu Skarbu Państwa, a jeśli starosta ich nie wykona, będzie mógł sam podjąć te działania w imieniu Skarbu Państwa.

Starosta będzie miał obowiązek przekazania nieruchomości na żądanie wojewody lub ministra na wskazany we wniosku cel.

W nowych przepisach zrezygnowano z ustalania oraz ogłaszania standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych przez organ państwowy. Standardy mają być, podobnie jak w innych krajach, domeną środowiska zawodowego.

Według projektodawców ustawa ma odformalizować procedury uzyskiwania przez starostów zgody wojewody na dokonanie czynności prawnej dotyczącej nieruchomości SP. Jak uzasadniano, nowela znosi zbędne wymogi przedkładania operatu szacunkowego w przypadku wniosku o zgodę na zawarcie umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości. Ponadto dookreśla koszty związane z korzystaniem z nieruchomości oddanych w trwały zarząd.

Nowe przepisy mają też ustabilizować sytuację prawną najemców, dzierżawców i podmiotów korzystających na podstawie użyczenia nieruchomości. Jak argumentował resort rozwoju, pracy i technologii, obecnie wygaśnięcie trwałego zarządu pociąga za sobą rozwiązanie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia, co niekorzystnie wpływa na prawa i obowiązki najemców, dzierżawców lub innych podmiotów. Według nowych przepisów nowy trwały zarządca będzie mógł wstąpić w stosunek cywilno-prawny nawiązany przez jego poprzednika, co powinno wpłynąć na stabilizację prawa najemców i dzierżawców.

Propozycje nowych rozwiązań zyskały wcześniej akceptację Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.