W czwartek Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu oraz Komisja Środowiska omawiały poprawki zgłoszone do ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw. Łącznie zgłoszono 11 poprawek, wszystkie o charakterze legislacyjno-redakcyjnym. Trzy połączone komisje zarekomendowały przyjęcie tych poprawek.

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ma umożliwić podmiotom zobowiązanym do realizacji NCR wykonanie wyznaczonego obowiązku w 2021 r. oraz latach późniejszych na poziomie wyższym niż to jest możliwe w obecnym stanie prawnym. Chodzi m.in. o zniesienie obowiązku wspólnej sprawozdawczości z realizacji NCR, wydłużenie terminu na składanie sprawozdań rocznych z realizacji NCR, doprecyzowanie przepisów dotyczących kar dla podmiotów wspólnie realizujących NCR.

NCR to minimalna wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia, m.in. paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG) czy skroplonego gazu ziemnego (LNG) stosowanych w transporcie, w przeliczeniu na jednostkę energii.

Reklama

Wprowadzono także możliwość realizacji NCR przy wykorzystaniu instrumentu w postaci opłaty zastępczej.

Nowela zakłada też, że wodór wykorzystywany w pojazdach ma być objęty systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Rozwiązanie to ma na celu ochronę użytkowników pojazdów napędzanych tego rodzaju paliwem.

Ponadto uwzględniono zmianę definicji lekkiego oleju opałowego i ciężkiego oleju opałowego, spowodowaną koniecznością dostosowania ich do zmian wprowadzonych w Unii Europejskiej. Działanie to wynika "ze zmiany dopuszczalnej zawartości siarki w olejach".