Sprawozdanie finansowe, które nie zostało zatwierdzone przez uprawniony organ, powinno zostać zmienione, jeśli po jego sporządzeniu zostały ujawnione informacje o istotnych błędach lub zagrożeniu kontynuacji działalności. Artykuł 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości (dalej: u.r.) wskazuje jednoznacznie, że jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna zmienić to sprawozdanie. Jednocześnie należy dokonać odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który je bada lub zbadał.
Okoliczności zmiany