Do ubezpieczenia zdrowotnego można zgłosić członka rodziny. Kogo ustawa uznaje za członka rodziny? Czy tylko dzieci i małżonka? Co daje ubezpieczenie zdrowotne?

Co daje ubezpieczenie zdrowotne?

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pozwala na nieodpłatne korzystanie ze świadczeń publicznej opieki zdrowotnej (leczenie na NFZ). Za te osoby nie opłaca się składki zdrowotnej.

Kogo można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego?

Do ubezpieczenia zdrowotnego można zgłosić członka rodziny. Zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za członka rodziny uznaje się:

  • dziecko własne,
  • dziecko męża albo żony,
  • dziecko przysposobione,
  • wnuka,
  • dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę,
  • dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka - do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku
  • żonę albo męża,
  • wstępnych czyli rodziców i dziadków, ale tylko wtedy, gdy pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zgłoszenie wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego

Kiedy można zgłosić wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego? ZUS tłumaczy, że dziadek lub babcia mogą to zrobić tylko wówczas, kiedy ani matka ani ojciec wnuka nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym.