Jeżeli, jak wskazano w pytaniu, w regulaminie wynagradzania nie przewidziano stanowiska zastępcy skarbnika, to nie można wymagać od urzędnika, by spełniał on wymogi kwalifikacyjne dla etatu nieprzewidzianego w urzędzie. Nie oznacza to, że formalnie skarbnika może zstępować każda osoba, niezależnie od posiadanych kwalifikacji. Przeciwnie, musi ona wypełniać wymogi właściwe dla stanowiska skarbnika. Należy wskazać, że zgodnie z art. 21 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.), jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, pracownikowi samorządowemu można powierzyć, na okres do trzech miesięcy w roku kalendarzowym, wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami, a w okresie tym przysługuje pracownikowi wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego. Powierzenie zatem pracy w zastępstwie skarbnika gminy oznacza, że osoba wykonująca te czynności, nawet zatrudniona na innym stanowisku urzędniczym, musi legitymować się kwalifikacjami wymaganymi na stanowisku skarbnika, gdyż takie czynności będzie wykonywać w zastępstwie. W ten sposób będzie mogło mieć zastosowane rozwiązanie przewidziane w art. 21 u.p.s. Sąd Najwyższy w wyroku z 5 lutego 1998 r. (sygn. akt I PKN 515/9) wskazał bowiem, że pracą odpowiednią do kwalifikacji pracownika jest praca, która ich nie przekracza i przy której te kwalifikacje znajdą choćby częściowe zastosowanie. Na koniec należy nadmienić, że stanowisko zastępcy skarbnika formalnie jest przewidziane w tabeli II załącznika nr 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, nie zostało jednak przewidziane w tym konkretnym urzędzie w regulaminie wynagradzania.
Podsumowanie: Powierzenie pracy w zastępstwie skarbnika oznacza, że osoba wykonująca te czynności, nawet zatrudniona na innym stanowisku urzędniczym, musi mieć kwalifikacje wymagane na stanowisku skarbnika.