Kto jest inicjatorem wydania jednolitego stanowiska przez KR RIO?
Przepisy wprost na to nie wskazują. Zgodnie z art. 25aa ust. 1 ustawy o RIO Krajowa Rada RIO w celu zapewnienia jednolitości udzielanych przez izby wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych może wydawać, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, wytyczne, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. - Należy więc przyjąć szeroki zakres interpretacji, zgodnie z którym wytyczne mogą być wydawane przez KR RIO zarówno z urzędu, jak i na wniosek ministra finansów oraz innych podmiotów, które o taką interpretację wystąpią - mówi Grzegorz Czarnocki, zastępca przewodniczącego KR RIO. I dodaje, że przyznana radzie kompetencja ma charakter fakultatywny, co oznacza, że KR RIO może wytyczne wydawać, ale również z przedmiotowego instrumentu korzystać nie musi. [opinia]