Możliwość przeniesienia nauczyciela przewidziana jest w art. 18 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (dalej: KN). Przepis ten dotyczy jednak tylko pedagogów zatrudnionych na podstawie mianowania i nie daje możliwości czasowego przesunięcia pracownika do innej placówki. Zgodnie z art. 18 KN nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko. Przeniesienie nauczyciela z urzędu do innej miejscowości może nastąpić pod warunkiem zapewnienia mu w nowym miejscu pracy odpowiedniego do jego stanu rodzinnego mieszkania oraz miejsca pracy dla współmałżonka, jeśli jest on nauczycielem. Przeniesienia do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Problem w tym, że art. 18 KN wyłącza przeniesienie czasowe, gdyż w przypadku jego zastosowania zmienia się pracodawca nauczyciela. Oznacza to, że dotychczasowe przedszkole przestaje być pracodawcą nauczyciela, a przedszkole, do którego nauczyciel zostaje przeniesiony, staje się jego nowym pracodawcą. Przepis ten nie pozwala zatem na to, by w ramach stosunku pracy łączącego nauczyciela z danym przedszkolem czasowo powierzyć nauczycielowi wykonywanie pracy w innej placówce (niebędącej dla niego pracodawcą nauczyciela).