W lipcu i sierpniu gmina planuje remont przedszkola. W tym czasie kadra ma być przesunięta do pracy w innych placówkach. Czy Karta nauczyciela przewiduje możliwość takiego przeniesienia?

Możliwość przeniesienia nauczyciela przewidziana jest w art. 18 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (dalej: KN). Przepis ten dotyczy jednak tylko pedagogów zatrudnionych na podstawie mianowania i nie daje możliwości czasowego przesunięcia pracownika do innej placówki. Zgodnie z art. 18 KN nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko. Przeniesienie nauczyciela z urzędu do innej miejscowości może nastąpić pod warunkiem zapewnienia mu w nowym miejscu pracy odpowiedniego do jego stanu rodzinnego mieszkania oraz miejsca pracy dla współmałżonka, jeśli jest on nauczycielem. Przeniesienia do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Problem w tym, że art. 18 KN wyłącza przeniesienie czasowe, gdyż w przypadku jego zastosowania zmienia się pracodawca nauczyciela. Oznacza to, że dotychczasowe przedszkole przestaje być pracodawcą nauczyciela, a przedszkole, do którego nauczyciel zostaje przeniesiony, staje się jego nowym pracodawcą. Przepis ten nie pozwala zatem na to, by w ramach stosunku pracy łączącego nauczyciela z danym przedszkolem czasowo powierzyć nauczycielowi wykonywanie pracy w innej placówce (niebędącej dla niego pracodawcą nauczyciela).
Włodarz do przeniesienia pracowników do innego przedszkola może jednak zastosować przepisy specustawy o COVID-19. Zgodnie z art. 3a tego aktu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wójt, burmistrz, prezydent miasta, w tym prezydent miasta na prawach powiatu, starosta oraz marszałek województwa może polecić kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej tymczasowe przeniesienie pracownika tej jednostki do wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami, w innej jednostce, o której mowa w art. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w tej samej lub innej miejscowości, na czas określony do trzech miesięcy. Uwzględniając postanowienia ww. przepisu, możliwe jest skierowanie nauczyciela przedszkola do pracy w innej placówce na czas określony do trzech miesięcy. Przy czym odkreślenia wymaga, że art. 3a specustawy o COVID-19 może zostać zastosowany tylko do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo też należy wskazać, iż przeniesienie pracownika wymaga jego zgody – jeśli dotyczy kobiety w ciąży, pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie czwartego roku życia lub osoby będącej jedynym opiekunem dziecka w wieku do lat piętnastu.
Podsumowanie
Nauczycieli przedszkola na czas remontu można przenieść do innej jednostki na podstawie art. 3a specustawy o COVID-19.©℗
Podstawa prawna:
art. 18 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215, ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 4)
art. 3a marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 981)