Jak wykazać w sprawozdaniu Rb-Z płatności w częściach dla osoby fizycznej z tytułu zakupu przez gminę nieruchomości. Umowę zakupu zawarto w czerwcu i gmina przekazała już 50 proc. płatności dla sprzedającego, a pozostałe 50 proc. ma być wpłacone do końca lipca br. Czy w sprawozdaniu za drugi kwartał mam wykazać to zobowiązanie? Jeśli tak, to w jakim wierszu?

Z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynika, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy: „podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy”.
Z kolei na mocy art. 30 ust. 2 pkt 3 ww. aktu prawnego do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym. Zatem niewątpliwie gmina ma normatywne podstawy nie tylko do zbywania mienia komunalnego, lecz także jego nabywania. Taki stan rzeczy zaś wynika z podanego stanu faktycznego. Okolicznością dodatkową jest zaś fakt, że cena zakupu, którą JST jest zobowiązana zapłacić sprzedającym, płatna jest w ratach, z tego pierwsza część w dacie zawierania aktu notarialnego.
Z punktu widzenia sprawozdawczości znaczenie będzie mieć wspomniany aspekt płatności w ratach drugiej części ceny dla nabywców, co ma nastąpić do końca lipca br. W uogólnieniu można stwierdzić, że taki układ płatności stawia gminę z tytułu płatności ww. części ceny w pozycji dłużnika.
Z uwagi na powyższe należy odnieść się do rozporządzenia z 17 grudnia 2020 r. ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, bowiem zawiera ono regulacje dotyczące m.in. sprawozdania Rb-Z. Warto wspomnieć, że zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 1 tego aktu wykonawczego Rb-Z to kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Z perspektywy płatności dokonywanej na koniec lipca br. płatność drugiej części ww. ceny powinna mieć odzwierciedlenie w sprawozdaniu Rb-Z, skoro obejmuje ono stan zobowiązań na koniec czerwca br. W tym zaś terminie owo zobowiązanie nadal będzie aktywne, jakkolwiek będzie miało status niewymagalnego. Natomiast adekwatnym wierszem sprawozdania do wykazania ww. zobowiązania będzie wiersz oznaczony jako E2.1. (krótkoterminowe kredyty i pożyczki). Z opisu zawartego w załączniku nr 8 („Instrukcja sporządzania sprawozdań”), tj. z par. 2 ust. 1 pkt 2, wynika, że:
„1. W układzie przedmiotowym prezentowane są zobowiązania, o których mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy, wynikające z tytułów dłużnych:
2) kredyty i pożyczki – rozumiane jako zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również z umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach (tzw. sprzedaż na raty) (…)”.
Wniosek. Skoro na koniec drugiego kwartału będzie istniało zobowiązanie gminy do zapłaty części ceny z tytułu zakupu nieruchomości, to ta część ceny powinna zostać wykazana w sprawozdaniu Rb-Z za drugi kwartał.
Podstawa prawna
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1378)
rozporządzenia z 17 grudnia 2020 r. ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396)