TEMAT: Podatek u źródła
PROBLEM: Jak uwzględnić umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania
W określonych przepisami przypadkach podatek z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Polski przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (w uproszczeniu – nierezydentów) pobierany jest w formie ryczałtu (art. 21 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 29 ust. 1 ustawy o PIT). W przypadkach takich do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) obowiązani są – jako płatnicy – polskie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności nierezydentom (art. 26 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT). Dotyczy to m.in. przychodów z praw autorskich lub praw pokrewnych.
Omawiane przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (art. 21 ust. 2 ustawy o CIT oraz art. 29 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o PIT). Przy czym zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 26 ust. 1 zdanie drugie ustawy o CIT oraz art. 29 ust. 2 zdanie drugie ustawy o PIT).
W omawianym przypadku jest to polsko-amerykańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z jej art. 11 ust. 2 wynika, że należności licencyjne mogą być opodatkowane w tym państwie, w którym powstały, i zgodnie z prawem tego państwa, ale podatek w ten sposób pobierany nie może przekroczyć 10 proc. kwoty należności brutto.
Przychód z licencji na wyświetlanie filmu jest przychodem z praw autorskich, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT a jednocześnie należnością licencyjną, o której mowa w art. 11 ust. 2 polsko-amerykańskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Z wypłacanej amerykańskiej firmie kwoty jednostka jest obowiązana potrącić:
1) 10-proc. podatek u źródła – jeżeli jednostka dysponuje certyfikatem rezydencji amerykańskiej firmy,
2) 20-proc. podatek u źródła – w przeciwnym razie.
Sposób rozliczenia podatku zależy od tego, czy amerykańska firma jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (np. osobą prawną), czy też podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (np. osobą fizyczną). I tak jeżeli amerykańska firma jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, to jednostka jest zobowiązana wpłacić pobrany podatek w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został pobrany, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy (ustalony na podstawie par. 6 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych) dla amerykańskiej firmy naczelnik urzędu skarbowego (art. 26 ust. 3 ustawy o CIT). Wówczas amerykańskiej firmie oraz właściwemu dla niej naczelnikowi urzędu skarbowego należy też do końca trzeciego miesiąca kolejnego roku podatkowego przesłać informację IFT-2R (art. 26 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 26 ust. 3a ustawy o CIT). Ponadto obowiązkiem jednostki jest w takim przypadku sporządzenie i przesłanie deklaracji CIT-10Z do urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla amerykańskiej firmy naczelnik US (art. 26a ustawy o CIT).
Natomiast jeżeli amerykańska firma jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, to jednostka jest zobowiązana wpłacić pobrany podatek w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został pobrany, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla jednostki naczelnik urzędu skarbowego (art. 42 ust. 1 ustawy o PIT). Wówczas amerykańskiej firmie oraz właściwemu dla niej (w świetle par. 5 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych) naczelnikowi urzędu skarbowego należy do końca trzeciego miesiąca kolejnego roku podatkowego przesłać informację IFT-1R (art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT). Ponadto obowiązkiem jednostki jest w takim przypadku sporządzenie i przesłanie deklaracji PIT-8AR do urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla jednostki naczelnik urzędu skarbowego (art. 42 ust. 1a ustawy o PIT).
Podstawa prawna
art. 21 i 26 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 255)
art. 29 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 464)
art. 11 ust. 2 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz.U. z 1976 r. nr 31, poz. 178)
par. 5 i 6 rozporządzenia ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2371; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2410)