Właśnie z ust. 9 wynika, że jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego albo jednostki obsługujące przekazują zarządowi JST sprawozdania w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Z kolei to właśnie zarząd JST określa formę sprawozdania, w której jednostki, jednostki organizacyjne JST albo jednostki obsługujące sporządzają sprawozdania. W związku z tymi zapisami pojawiły się wątpliwości, czy formę przekazywania sprawozdań Rb-Z i Rb-N samorządowych instytucji kultury określa organ wykonawczy JST. W tej sprawie zwróciliśmy się z zapytaniem do Ministerstwa Finansów i poprosiliśmy o komentarz eksperta. Ich odpowiedzi są zgodne, że par. 9 ust. 9 ww. rozporządzenia nie można zastosować dla samorządowych instytucji kultury lub samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ).
Oprac. Magdalena Sobczak