Wciąż trwa walka z pandemią koronawirusa. Druga fala zagrożenia rozkręca się coraz bardziej. Od końca października co rusz pojawia się nowa regulacja związana z epidemią. Warto te najważniejsze przepisy ‒ dotyczące sfery budżetowej ‒ omówić i uporządkować. Są one tak częste, że nie sposób, by je mógł przeanalizować tylko kierownik jednostki. Do tego mogą przyłączyć się wszystkie wydziały, w tym księgowość. Poniżej przedstawiamy ostatnie zmiany.

Omawiamy także te, które wynikają z ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Akt ten został już podpisany przez prezydenta. Czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Ale nastąpi to dopiero w grudniu. Dlaczego? Opóźnienie wynika z tego, że Sejm poparł poprawkę Senatu, według której dodatek covidowy przyznany zostanie wszystkim lekarzom, a nie tylko tym skierowanym do walki z pandemią, tak jak chciał rząd. Dzień po przyjęciu tych poprawek został złożony projekt nowelizacji, aby skorygować ten błąd (druk sejmowy nr 717). Wskazano, że zaakceptowanie poprawki Senatu kosztowałoby 40 mld zł rocznie i mogłoby doprowadzić do pogorszenia sytuacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowelizacja z 28 października czeka więc, aż ustawa korygująca przejdzie całą ścieżkę legislacyjną.

1. Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758; ost.zm. Dz.U. poz. 1972; dalej: r.u.o.n.z.). Obowiązuje od 7 listopada 2020 r.

Podróże służbowe

Jedna ze zmian wprowadzonych przez r.u.o.n.z. jest ważna ze względu na podróże służbowe. Do 29 listopada 2020 r. usługi hotelarskie (z zastrzeżeniem działania tzw. hoteli pracowniczych) są dostępne wyłącznie m.in. dla gości korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej, o której mowa w art. 775 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; dalej: k.p.). Ta w kontekście ograniczenia usług hotelarskich powinna być rozumiana jako wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się jego siedziba, lub poza stałym miejscem pracy. Przy czym w zakresie tego pojęcia mieści się również odbywanie przez pracownika wszelkiego rodzaju szkoleń. Weryfikację spełnienia tych warunków hotel przeprowadza na podstawie dokumentu wystawionego przez pracodawcę albo na podstawie pisemnego oświadczenia osoby, która chce skorzystać z jego usługi.

Kwarantanna bez decyzji

Dynamika rozwoju epidemii powodowała częstą nowelizację r.u.o.n.z. Wcześniej, bo 2 listopada 2020 r., Rada Ministrów zniosła obowiązek wydawania decyzji przez sanepid o kierowaniu na siedmiodniową kwarantannę członków rodziny osoby zarażonej SARS-CoV-2 (dodany ust. 4a par. 3a r.u.o.n.z.). Obecnie domownik zostaje objęty kwarantanną dopiero z chwilą, gdy osoba, z którą zamieszkuje, uzyskuje wynik pozytywny (wcześniej wystarczało samo zagrożenie zarażeniem). Przy czym informacja o objęciu osoby kwarantanną może być jej przekazana ustnie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. Nowelizacja z 2 listopada zmienia również par. 3b r.u.o.n.z. Zakłada on odstąpienie od wydawania decyzji o nałożeniu izolacji lub izolacji w warunkach domowych.
Co ważne, podstawą wypłaty świadczeń chorobowych za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych jest informacja w systemie teleinformatycznym o objęciu tej osoby daną formą odosobnienia. Informację tę Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie płatnikowi składek na jego profilu informacyjnym.
W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji w powyższy sposób osoba objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych w terminie trzech dni roboczych od dnia ich zakończenia składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie. Można je złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. [ramka 1] Co ważne, pracodawca może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu (dodany ust. 7 par. 4 r.u.o.n.z.).
Ramka 1
Treść oświadczenia ©℗
W oświadczeniu składanym pracodawcy pracownik wskazuje:
• imię i nazwisko ubezpieczonego, jego numer PESEL, jeżeli go posiada, informację o dniu rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia, oraz
• dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2:
‒ imię i nazwisko,
‒ numer PESEL, jeżeli go posiada,
‒ serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli,
‒ dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia.
Oświadczenie musi być przez ubezpieczonego podpisane.

Zlecanie pracy zdalnej

Ponadto nowelizacja r.u.o.n.z. z 2 listopada 2020 r. w dodanym par. 24a wprowadziła obowiązek polecenia pracownikom administracji publicznej pracy zdalnej. Ustalono, że wykonywanie zadań w tej formie może się odbywać do 4 grudnia br. W tym zakresie stosuje się art. 3 ust. 3‒8 specustawy o COVID-19, czyli ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).
Kierownik urzędu może wyłączyć z obowiązku pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie na odległość. ©℗
2. Nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1389; ost.zm. Dz.U. poz. 1960; dalej: r.c.o.f.j.s.o.). Na dzień opracowywania niniejszego tekstu projekt ten był po etapie konsultacji (https://www.gov.pl/web/edukacja/500-na-sprzet-konsultacje-rozporzadzenia). Po podpisaniu przez ministra edukacji i nauki wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Refundacja kosztów

Zgodnie z zapowiedzią premiera nauczyciele będą mogli skorzystać z jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 500 zł na wydatki związane z kształceniem na odległość. Rząd przeznaczy na ten cel ok. 300 mln zł. Procedura wypłaty tego dofinansowania uregulowana ma być właśnie w kolejnej nowelizacji r.c.o.f.j.s.o.
W projekcie rozporządzenia zakłada się, że nauczycielom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty (z wyjątkiem nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) przysługiwać będzie jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu ich realizacji. Pomoc ta nie będzie przysługiwała pedagogom urlopowanym do 7 grudnia 2020 r. [ramka 2]
Ramka 2
Komu wsparcie się nie należy ©℗
Dofinansowanie nie będzie przysługiwać nauczycielowi:
• przebywającemu na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego;
• przebywającemu na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni;
• który do 7 grudnia 2020 r. był urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 263).
Z dofinansowania będą mogły być pokryte w całości lub w części koszty zakupu sprzętu i oprogramowania wyszczególnionego w par. 10b ust. 2 r.c.o.f.j.s.o. oraz usługi dostępu do internetu i sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi, zakupionych w okresie od 1 września 2020 r. do 7 grudnia 2020 r. [ramka 3] Dofinansowanie przysługiwać będzie w kwocie wynikającej z dowodu zakupu, z tym że nie będzie ono mogło przekraczać kwoty 500 zł.
Ramka 3
Dofinansowanie sprzętu ©℗
Z refundacji będzie można pokryć w całości lub w części koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania:
• komputera stacjonarnego,
• monitora,
• komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym,
• kamery internetowej lub wizualizera,
• statywu,
• mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki),
• drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego,
• myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, pamięci masowej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej,
• oprogramowania komputerowego,
• smartfona.
Refundacja będzie udzielana na wniosek nauczyciela złożony do 7 grudnia 2020 r do dyrektora placówki, w której jest zatrudniony. W jego treści, oprócz podpisu, trzeba będzie podać:
  • imię i nazwisko oraz numer PESEL,
  • informacje o rodzaju zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których dofinansowanie ubiega się nauczyciel, oraz koszt ich zakupu,
  • w przypadku pedagoga zatrudnionego jednocześnie w więcej niż jednej jednostce systemu oświaty – oświadczenie, że nie złożył i nie złoży wniosku w innych placówkach.
Ze wsparcia w wysokości do 500 zł będzie można skorzystać tylko raz. Dlatego uregulowano, w której placówce nauczyciel może skorzystać ze wsparcia, gdy świadczy pracę w kilku placówkach. [ramka 4]
Ramka 4
Zasady wypłaty wsparcia dla nauczyciela zatrudnionego w kilku jednostkach ©℗
• Gdy nauczyciel pozostaje jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w jednostkach systemu oświaty, to złoży wniosek do dyrektora szkoły, w której wymiar zatrudnienia jest najwyższy.
• W przypadku, gdy wymiar etatu jest taki sam, to podanie będzie składał do dyrektora szkoły, w której stosunek pracy został nawiązany wcześniej.
• Jeżeli stosunki pracy zostały zawarte w tym samym dniu, to nauczyciel będzie składał wniosek do dyrektora jednostki, w której jest zatrudniony na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony.
Dyrektor placówki będzie weryfikował wnioski nauczycieli oraz ich uprawnienia. Po tej analizie sporządzi listę uprawnionych, zawierającą m.in. kwoty dofinansowania. Dokument ten dyrektor placówki będzie musiał przekazać do organu prowadzącego szkołę, a w przypadku jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego – odpowiednio do organu rejestrującego. Termin na przekazanie listy upłynie 11 grudnia 2020 r.
Organy prowadzące przekażą środki na wypłatę dofinansowania na rachunek bankowy placówki, która do 31 grudnia 2020 r. wypłaci je nauczycielom.
Środki części oświatowej subwencji ogólnej na omawiane dofinansowanie zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego do 30 listopada 2020 r. Natomiast dla placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące JST samorząd otrzyma środki do 21 grudnia 2020 r. w formie dotacji celowej. [ramka 5]
Ramka 5
Harmonogram wypłaty refundacji ©℗
od 1 września – do 7 grudnia – zakup sprzętu
do 30 listopada – przekazanie środków finansowych samorządom
do 7 grudnia – złożenie wniosków przez nauczycieli dyrektorowi placówki
do 11 grudnia – rozpatrzenie wniosków przez dyrektorów i przekazanie ich samorządowi
do 31 grudnia – dofinansowanie poniesionych wydatków

Zmiana siedziby

Projekt zmiany r.c.o.f.j.s.o. przewiduje także nowelizację przepisów dotyczących dotowania szkół, które zmieniły swoje siedziby. Szkoła podstawowa dla dzieci i młodzieży, liceum ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży, technikum oraz branżowa szkoła I stopnia są szczególnymi elementami polskiego systemu oświaty, to one bowiem gwarantują możliwość realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązki nauki. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 może wystąpić sytuacja, w której organ prowadzący szkołę, dotowaną na podstawie ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 17; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. oz. 278), zdecyduje się na zmianę jej siedziby w związku z chęcią ułatwienia uczniom lub wychowankom internatu zachowania należytego dystansu społecznego oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa epidemicznego. Projekt nowelizacji daje możliwość dotowania takiej szkoły w przypadku, gdy jej nowa siedziba będzie znajdowała się na terenie JST, która dotychczas nie dotowała tej placówki, a część oświatowa subwencji ogólnej na 2021 r. została naliczona JST, która udzielała dotacji w 2020 r. Pożądane byłoby, aby w takim przypadku możliwe było dalsze udzielenia dotacji przez JST, na terenie której znajdowała się dotychczasowa siedziba szkoły.
W projekcie uregulowano sytuację, w której szkoła zacznie funkcjonować w 2021 r. na terenie innej niż dotychczasowa JST, na podstawie wpisu do ewidencji uzyskanego po 30 września 2020 r. (dotyczy szkół niepublicznych) lub zezwolenia udzielonego po rozpatrzeniu stosownego wniosku, złożonego po 30 września 2020 r. (dotyczy szkół publicznych). W przypadku wpisu do ewidencji uzyskanego do 30 września 2020 r. lub zezwolenia udzielonego po rozpatrzeniu stosownego wniosku złożonego do 30 września 2020 r. dotacje będą udzielane w 2021 r. na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z budżetu JST będącej organem rejestrującym, o którym mowa w tej ustawie.

Podział części oświatowej subwencji ogólnej

Wraz z projektem nowelizacji r.c.o.f.j.s.o. przygotowano odrębny projekt zmiany rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w 2020 r. Zawiera on przepisy umożliwiające dokonanie podziału dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Podział jej w zakresie jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu i oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć zostanie dokonany na podstawie danych z systemu informacji oświatowej, według stanu na 2 listopada 2020 r. Warunkiem naliczenia subwencji będzie odpowiednie uzupełnienie danych w systemie przez szkoły i placówki.
Podział dodatkowej części oświatowej subwencji ogólnej uregulowany szczegółowo w nowelizacji spowoduje przekazanie środków dla poszczególnych JST w wysokości iloczynu liczby nauczycieli i osób, którym przysługuje ww. dofinansowanie w danym samorządzie, i kwoty 500 zł. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. ©℗
3. Ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (dalej: nowelizacja). Jak wspomniano we wstępie, wejdzie w życie zapewne dopiero w grudniu. Przewiduje ona jednak sporo zmian w przepisach odnoszących się do sfery budżetowej, dlatego warto omówić najważniejsze z nich.

Służby mundurowe

Nowelizacja wprowadza 100 proc. uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym m.in. dla mundurowych, którzy w związku z wykonywaniem zadań służbowych zostali poddani obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Przy czym ww. wykonywanie zadań służbowych stwierdza pisemnie przełożony lub upoważniona przez niego osoba. [ramka 6]
Ramka 6
Pełne uposażenie w okresie kwarantanny ©℗
Takie uprawnienie dotyczyć będzie następujących służb:
• policja,
• straż gminna (miejska),
• Ochotnicza Straż Pożarna,
• Państwowa Straż Pożarna,
• Służba Więzienna,
• Służba Wywiadu Wojskowego,
• Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
• Służba Ochrony Państwa,
• Straż Graniczna,
• żołnierze zawodowi.
Wprowadzenie zmian w pragmatykach służbowych wymienionych służb jest konieczne z tego powodu, że generalnie mundurowym za okres zwolnienia lekarskiego przysługuje uposażenie w wysokości 80 proc. Przepisy tych ustaw wprost ustalają katalog okoliczności, które uzasadniają wypłatę funkcjonariuszowi pełnego uposażenia. W przepisach tych nie było wymienione przebywanie mundurowego na kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.
Należy podkreślić, że warunkiem otrzymania pełnej gratyfikacji jest to, aby stwierdzone zakażenie lub zachorowanie powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Co oznaczają pojęcia: izolacja, kwarantanna czy izolacja w warunkach domowych, definiuje art. 2 pkt 11, 11a, 12 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845; dalej u.z.z.z.). [ramka 7]
Ramka 7
Definicje ustawowe ©℗
Izolacja ‒ odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.
Izolacja w warunkach domowych ‒ odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.
Kwarantanna ‒ odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.
Kolejna nowość dotycząca służb mundurowych odnosi się do strażników gminnych. Otóż nowelizacja przewiduje zmianę art. 9 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1795). Rozwiązanie to zakłada możliwość zarządzenia przez wojewodę czasowego użycia straży miejskiej do wspólnych działań z policją, co skutkować będzie jej podległością dowództwu właściwego terytorialnie komendanta policji. Przy czym użycie straży do wspólnych działań z policją będzie możliwe w razie: powszechnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy, klęski żywiołowej, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub innej sytuacji kryzysowej, na obszarze województwa lub gminy. O wydanym przez siebie zarządzeniu wojewoda niezwłocznie poinformuje właściwego terytorialnie wójta, burmistrza (prezydenta miasta).

Podwyższenie zasiłku chorobowego

Nowelizacja zakwalifikowała izolację (w tym w warunkach domowych) jako niemożność wykonywania pracy na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby. To oznacza, że za ten okres ubezpieczonemu będzie przysługiwało wynagrodzenie chorobowe (zasiłek chorobowy). Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1875; dalej: u.ś.o.z.) miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80 proc. podstawy jego wymiaru (stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy). Nowelizacja przyznaje podwyższone wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Będzie on wynosił 100 proc. podstawy jego wymiaru.
Uprawnienie to przyznano grupie pracowników podwyższonego ryzyka, czyli zatrudnionym w placówkach pomocy społecznej i pracownikom medycznym. [ramka 8] Sejm 28 października 2020 r. postanowił jednak znowelizować omawianą nowelę w odniesieniu do personelu medycznego, pozbawiając go prawa do 100 proc. wynagrodzenia chorobowego za okres podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, ale pozostawiając prawo do 100 proc. zasiłku (ustawa jest teraz w Senacie).
Ramka 8
Uprawnienie pracowników pomocy społecznej ©℗
Podwyższona wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego będzie przysługiwać w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji (w tym w warunkach domowych), wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia:
• w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi całodobowo,
• noclegowniach,
• w innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.
Omawiane uprawnienie zostało uregulowane w dodanym art. 4g specustawy o COVID-19.

Więcej czasu na likwidację

Kolejną zmianą wynikającą z nowelizacji jest wydłużenie do 24 miesięcy funkcjonowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SPZOZ), w przypadku gdy organ założycielski postanowił nie pokrywać jego strat. Obowiązek pokrycia straty netto SPZOZ za rok obrotowy, jeżeli ta strata nie może być pokryta przez SPZOZ, wynika z art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1493; dalej: u.d.l.). Termin na pokrycie tej straty wynosi 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ. Przy czym obowiązek ten ograniczony jest do pokrycia straty netto i kosztów amortyzacji. Zamiast pokrycia tej straty podmiot tworzący może zdecydować o likwidacji SPZOZ, jeżeli strata po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną (art. 59 ust. 2 pkt 2 u.d.l.). Specustawa o COVID-19 w przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wydłużyła już okres likwidacji SPZOZ o 12 miesięcy. Omawiana nowelizacja wydłuży go o kolejne 12 miesięcy.

Zamówienia publiczne

Nowelizacja ma przywrócić rozwiązanie funkcjonujące w art. 6 specustawy o COVID-19, który wygasł 5 września 2020 r. Ponownie zostało wprowadzone do art. 46c u.z.z.z. Przepis ma charakter wyłączenia ustawowego. Przewiduje on, że do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. Przesłanki zastosowania art. 46c u.z.z.z. to: niezbędność danego zakupu do przeciwdziałania COVID-19 oraz wystąpienie wysokiego prawdopodobieństwa szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub wymogi ochrony zdrowia publicznego. Zgodnie z art. 2 ust. 2 specustawy o COVID-19 „przeciwdziałanie COVID-19” to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W praktyce chodzi o zakupy np. sprzętu medycznego, wyrobów medycznych, środków ochrony indywidualnej, preparatów do dezynfekcji. Zamawiający będzie musiał wykazać, że przesłanki uzasadniające wyłączenie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) rzeczywiście zachodzą. Ponadto nowelizacja wprowadza obowiązek publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o udzieleniu zamówienia w terminie 7 dni od momentu, w którym to nastąpiło. ©℗