Grupa posłów PSL i Trzeciej Drogi złożyła w Sejmie projekt zmiany ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Jednym z powodów nowelizacji jest unijne rozporządzenie 2023/2831 z 13 grudnia 2023 r., zmieniające zasady udzielania pomocy de minimis, które zastąpiło rozporządzenie 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. Nowa regulacja weszła w życie 1 stycznia 2024 r. i choć nie wymaga implementacji, to konieczne jest wprowadzenie w polskich przepisach odniesień do niej. Zmiana ma tylko charakter techniczny, ale jest niezbędna. Bez niej nie byłoby możliwości udzielania po 30 czerwca 2024 r. pomocy de minimis na zasadach określonych przez UE. A takiej pomocy udziela podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub wytwórczą w rolnictwie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Jeśli natomiast chodzi o nowelizację ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 801), to jest ona konsekwencją zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688). Ustawa ta zastępuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy planem ogólnym. Zmiana ta spowodowała, że studium, które było jednym z dokumentów planistycznych, na podstawie których określano, czy nieruchomość nie ma charakteru rolnego, wypadło z ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ale nie zostało zastąpione przez plan ogólny gminy.

„W praktyce prowadzi to do sytuacji, w której nieruchomość, będąca zgodnie ze studium nieruchomością nierolną, nie może być, poza okolicznościami wskazanymi w ustawie, sprzedana. Zatem zachodzi potrzeba uzupełnienia ustawy o plan ogólny gminy, poprzez dodanie przepisu art. 8a, wskazującego, że do dnia wejścia w życie planu ogólnego gminy w danej gminie przez plan ogólny gminy należy rozumieć studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Poselska propozycja nie jest jedyną, która się pojawiła w ostatnich dniach, dotyczącą ziemi rolnej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziało zmianę przepisów dotyczących dzierżawy.©℗