PFR wzywa do zwrotu subwencji. Chodzi o wsparcie przyznane przedsiębiorcom w ramach tzw. tarcz antycovidowych. Łączna suma żądań to 500 milionów złotych. Wezwania do zwrotu subwencji mają trafić do około 2 tys. firm. Jak długo należy obawiać się wydania przez PFR decyzji określającej kwotę zwrotu subwencji? Kiedy roszczenia się przedawnią?

PFR rozlicza się z pomocy covidowej

Około 2 tys. firm dostało lub dostanie z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) wezwania do zwrotu subwencji. Chodzi o wsparcie udzielone przedsiębiorcom w ramach tzw. tarcz antycovidowych. Wspomniane dwa tysiące firm, które w latach 2020 i 2021 skorzystały z dwóch tarcz PFR (1.0 i 2.0) ma zwrócić funduszowi łącznie 500 milionów złotych. Informacje na ten temat ujawnił "Puls Biznesu" (PB), informując, że jest to wynik oceny Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA).

Ekspert: "Termin przedawnienia obowiązku zwrotu subwencji wynosi trzy lata"

Jak zauważa, w rozmowie z Gazetą Prawną, Radosław Żuk, doradca podatkowy z Kancelarii Żuk Pośpiech, niezwykle istotna jest kwestia przedawnienia roszczeń. W tym przypadku PFR nie ma już za dużo czasu na żądania zwrotu subwencji.

W części przypadków PFR wystąpił już z żądaniem o dokonanie zwrotu subwencji, czy też wystąpił powództwem na drogę sądową w celu odzyskania przyznanych środków w całości. Wobec tego bardzo istotna jest odpowiedź na pytanie, jak długo należy obawiać się wydania przez PFR decyzji określającej kwotę zwrotu subwencji. W mojej opinii odpowiedź znajdziemy w przepisach Kodeksu cywilnego – uważa Radosław Żuk.

Prawnik zwraca uwagę na fakt, że zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata.

W myśl art. 120 § 1 KC bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się w dniu, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. Natomiast na mocy art. 118 KC, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Co do zasady koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Tym samym termin przedawnienia obowiązku zwrotu subwencji wynosi trzy lata, ponieważ jest on związany z prowadzeniem działalności gospodarczej zarówno przez PFR, jak i beneficjenta – tłumaczy Radosław Żuk.

Kiedy roszczenia PFR się przedawnią?

PFR musi się spieszyć z wezwaniami do zwrotu subwencji. Na roszczenia zostało mu coraz mniej czasu.

Z tej racji, że wymagalność roszczenia zależy w tym przypadku od podjęcia określonej czynności przez PFR, tj. wydania decyzji ustalającej wysokość subwencji finansowej do zwrotu, należy uznać, że konieczność pomocy przyznanej w 2021 r. przedawni się z końcem 2024 r. – wyjaśnia Żuk.

Czym były tzw. tarcze antycovidowe?

Tarcza Finansowa PFR 1.0 to zrealizowany przez PFR program pomocowy, który skierowany był do firm i pracowników w trudnym okresie zamrożenia gospodarki z uwagi na walkę z koronawirusem. Programem objętych zostało około 3 mln pracowników. Celem programu była ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Jego rezultatem, jak podaje na PFR,było przekazanie wsparcia finansowego do 348 tys. mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika). Jak wynika z danych funduszu, Małe i średnie firmy otrzymały zaś łącznie prawie 61 mld zł częściowo bezzwrotnych subwencji finansowych. Z kolei Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego również celem była pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z COVID-19. Przede wszystkim poprawa płynności firm, kontynuacja ich działalności oraz utrzymanie miejsc pracy. Duża część pomocy to środki bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności po zakończeniu ograniczeń związanych z epidemią oraz zachowania miejsc pracy.