Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował w czwartek w komunikacie, że Prezes UOKiK wydał pięć decyzji, w których stwierdził "nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez przedsiębiorców". Wyjaśniono, że "nałożono dwie kary finansowe, a w przypadku trzech podmiotów stwierdzono wystąpienie przesłanek obligujących do odstąpienia od wymierzenia sankcji pieniężnej".

"Pierwsza kara dotyczy spółki Trumpf Huettinger i wynosi ponad 275 tys. zł. Przedsiębiorca zajmuje się produkcją aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej. W toku postępowania ustalono, że od lutego do kwietnia 2020 r. spółka opóźniła się w spełnianiu 6561 świadczeń pieniężnych wobec 531 kontrahentów, a najdłuższe z ustalonych opóźnień wyniosło 113 dni" - wskazał urząd, dodając, że największa suma opóźnień w stosunku do jednego z kontrahentów wyniosła ponad 4,3 mln zł.

Podano także, że "druga z kar (ponad 127 tys. zł) została nałożona na spółkę Ciech Soda Polska. (...) W okresie lipiec - wrzesień 2020 r. spółka nie spełniła w terminie świadczeń pieniężnych na rzecz 137 kontrahentów, a najdłuższe opóźnienie wyniosło 248 dni" - poinformował UOKiK. Zaznaczył, że w tym czasie największa suma opóźnień na rzecz jednego podmiotu "wyniosła ponad 2,5 mln zł".

Reklama

Podano również, że przepisy dotyczące zatorów płatniczych przewidują, że Prezes UOKiK odstępuje od wymierzenia kary pieniężnej, jeśli w badanym okresie suma świadczeń pieniężnych otrzymanych przez firmy po terminie przewyższa wygenerowany przez nie zator płatniczy.

"Tego typu sytuacje wystąpiły w stosunku do trzech przedsiębiorców: producenta alkoholi Stock Polska, spółki Kolporter zajmującej się hurtową sprzedażą artykułów użytku domowego oraz Farmacol-Logistyka – podmiotu z branży magazynowania i przechowywania towarów" - wymienił UOKiK w komunikacie.

Urząd przypomniał również, że 8 grudnia br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wskazano, że prezes urzędu uzyskał kompetencje do kierowania do przedsiębiorców tzw. miękkich wezwań, bez konieczności wszczynania postępowania administracyjnego. "Po otrzymaniu takiego wezwania przedsiębiorca będzie mógł udzielić wyjaśnień dotyczących zdiagnozowanego ryzyka występowania zatorów płatniczych. Będzie miał również możliwość poprawy kultury płatniczej w stosunku do swoich kontrahentów" - wyjaśniono.

Wyjaśniono także, że "obecne regulacje zostały doprecyzowane i uproszczone, co pozwoli na przyspieszenie prowadzonych postępowań, a w konsekwencji na efektywniejsze i szybsze eliminowanie zatorów".

Zwrócono uwagę, że ustawodawca zdecydował się również na zmianę wzoru, na podstawie, którego wyliczane będą administracyjne kary pieniężne.

"Jednocześnie nowelizacja wprowadza instytucję tak zwanego „miarkowania kary” polegającego na uwzględnianiu, przy wyliczaniu administracyjnych kar pieniężnych, okoliczności zarówno łagodzących (skutkujących obniżeniem kary), oraz obciążających (w oparciu, o które kara będzie obostrzana)" - stwierdził UOKiK. (PAP)

autor: Anna Bytniewska

ab/ mmu/